Særregnskap for § 27 - samarbeid som er egne rettssubjekter

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Boks 135

4662 KRISTIANSAND S

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3461-2 BED

23.12.2004

Særregnskap for §27-samarbeid som er egne rettssubjekter

Vi viser til brev av 21.10.04, hvor foreningen mener at det må være slik at årsregnskapet for kommunene kun inneholder regnskapet til virksomhet som er del av kommunen som rettssubjekt, og at dersom interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 er egne rettssubjekter, skal disse utarbeide egne særskilte regnskaper.

Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 dreier seg om et vidt spekter av oppgaver: forretningspregete oppgaver, velferdsoppgaver, forvaltning og myndighets-utøvelse. Noen av samarbeidene vil være egne rettssubjekter, mens andre ikke.

Det er ikke funnet det tjenlig at alle slike samarbeid som er egne rettssubjekter, uavhengig av hvilken virksomhet som drives, må omdannes til interkommunale selskaper etter lov om interkommunale selskaper. § 27-samarbeid er derfor inntil videre gitt anledning til fortsatt å eksistere som egne rettssubjekter uten krav om omdanning til interkommunalt selskap.

Inntil 2003 hadde § 27-samarbeid etter dispensasjonssøknad adgang til å føre særregnskap, jf. gml. forskrift av 15.12.2000 om årsregnskap og årsberetning § 1. Fra 2004 ble denne dispensasjonsadgangen fjernet, jf. brev fra departementet av 17.12.2003. For 2004-regnskapet ble det dermed stilt krav om at alle § 27-samarbeid (med unntak av distriktsrevisjonene) måtte inngå i regnskapet til hovedkontorkommunen etter hovedregelen, jf. forskrift av 15.12.2000 om årsregnskap og årsberetning § 12. Bakgrunnen for dette var departementets ønske om å ha et mer entydig regnskapsregelverk for interkommunale samarbeid.

Det går et prinsipielt skille mellom de § 27-samarbeidene som er egne rettssubjekt, og de som ikke er det. Kravet om at alle § 27-samarbeid skal inngå i hovedkontorkommunens regnskap har dermed reist prinsipielle spørsmål. Det har blitt hevdet at ”regnskapsregimet” for en virksomhet bør følge av virksomhetens organisering, noe vi som et utgangspunkt vil si oss enig i. Det bør i utgangspunktet være slik, at kommuneregnskapet kun omfatter de inntekter og utgifter som kommunestyret selv rår over. Dersom interkommunal virksomhet skjer innenfor et eget rettssubjekt utenfor kommunestyrets direkte disposisjoner, bør det også i utgangspunktet være slik, at regnskapet for denne virksomheten føres i et særskilt regnskap utenfor kommuneregnskapet.

Kommunal- og regionaldepartementet vil derfor foreta de nødvendige forskriftsendringer for en midlertidig løsning, slik at interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 som er egne rettssubjekt kan føre særregnskap fra og med regnskapsavslutningen for 2004, og inntil videre.

Vi viser til det pågående arbeidet med å vurdere regelverket for interkommunale samarbeidsformer. Når dette arbeidet foreligger, vil det måtte foretas en ny tilpasning i regnskapsregelverket for virksomhet som i dag er organisert etter kommuneloven § 27.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.

avdelingsdirektør

Bent Devik

rådgiver

Kopi til:

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Norges Kommunerevisorforbund

Statistisk sentralbyrå