Schønning Procurement & Consulting AS

Vi viser til oversendt klage 16. desember 2013 fra Foretaksregisteret (FR) og brev fra klager 18. mars 2014. Saken gjelder nektet sletting i Foretaksregisteret av Schønning Procurement & Consulting AS (SPCC) Onr 977 484 898. Vi beklager at det har tatt svært lang tid å behandle saken.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Foretaksregisterets vedtak
SPCC sendte 1. oktober 2013 inn melding om oppløsning av selskapet til FR, som ga SPCC frist til 31. desember 2013 med å sende inn endelig melding om opphør. Endelig melding om oppløsning av selskapet ble sendt 20. november. Meldingen inneholdt protokoll fra avholdt generalforsamling i selskapet den 20. november 2013. I protokollen går det ikke frem at oppgjøret for avslutningen er revidert, eller at et revidert avslutningsregnskap er lagt frem på og behandlet av den siste generalforsamlingen. FR har av denne grunn nektet å registrere slettingen av selskapet. Vedtaket er sendt til selskapet den 21. november 2013. 

Selskapet har fått innvilget fravalg av revisjon for det aktuelle regnskapsåret, jf. asl. § 7-6. FR mener imidlertid at kravet i aksjeloven om revisors attestasjon ved opphør gjelder for alle selskaper, også for dem som har fravalgt revisjon.

Grunnlaget for klagen
Klager mener at lovanvendelsen er feil. Selskapet har meldt fravalg av revisjon. Fravalget er registrert i FR. Klager hevder at regelen om fravalg fra revisjonsplikten har virkninger for alle krav som gjelder revisjon i aksjeloven. Når noe annet ikke er spesielt nevnt i lovverket, må fravalget også gjelde for kravet om revisors attestasjon av avviklingsregnskapet. Etter klagers mening er opphør og avviklingsregnskap ikke noe spesialtilfelle slik som FR hevder.

Rettslig grunnlag
Saken gjelder aksjelovens krav om at revisor skal attestere avviklingsregnskapet i forbindelse med oppløsning, og om dette kravet fortsatt gjelder når selskapet har gjort fravalg av revisjon.

Fravalget for revisjon gjelder for årsregnskapet, jf. asl. § 7-6 første ledd. Årsregnskapet er en del av styrets årsberetning, og det utarbeides når styret mener det er forutsetninger for fortsatt drift i selskapet, jf. regnskapsloven (rskl.) § 3-3 tredje ledd nr. 1. Er situasjonen motsatt, det vil si at det er sannsynlig at selskapet må avvikles, skal styret utarbeide og legge frem et avviklingsregnskap, jf. rskl. § 3-3 tredje ledd nr. 4. Denne ordningen er omtalt i forarbeidene til regnskapsloven, se Ot.prp. nr. 42 (1997-1998) pkt. 1.4 under ”Grunnleggende regnskapsprinsipper” i andre avsnitt:

”Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift, så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det utarbeides et avviklingsregnskap.”

Generalforsamlingen kan beslutte oppløsning, jf. asl. § 16-1. En beslutning om oppløsing krever et nytt styre for avviklingen. Avviklingsstyret trer i stedet for det tidligere styret og for daglig leder, jf. asl. § 16-2. Det nye styret, avviklingsstyret, har ansvaret for å gjennomføre oppløsningen av selskapet, herunder å lage en avviklingsbalanse som grunnlag for et sluttoppgjør, jf. asl. § 16-6. Det er dette regnskapet som aksjeloven krever at revisor skal attestere.  

I den offentlige utredningen om revisjonsplikten for små foretak – NOU 2008:12 ble kravene til særattestasjoner etter aksjelovgivningen behandlet. Det er gjort en samlet vurdering av kravene til attestasjon med særlig vekt på krav som kan forekomme flere ganger for et selskap. Det gjelder for eksempel endringer i aksjekapitalen. Situasjonen med oppløsning og avvikling ble ikke behandlet eksplisitt. Et samlet utvalg la til grunn at disse kravene fortsatt skulle gjelde. I utredningens pkt. 6.3.2 om krav om særattestasjoner etter aksjeselskapslovgivningen er det uttalt:

”Et samlet utvalg mener at slike krav om særattestasjoner bør opprettholdes selv om revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper. Etter utvalgets flertalls syn må det her legges avgjørende vekt på det interessevern aksjeselskapsrettslige kapitalregler og de aktuelle særattestasjonene er ment å gi, og da først og fremst vern for kreditorenes dekningsinteresse.”

I proposisjonen som ledet frem til et forslag om mulighet for fravalg av revisor i små selskaper ble det vist til tidligere forarbeider. Porposisjonen tok særskilt stilling til og gjorde et untak for attestasjoner av næringsoppgaver og kontrollopplysninger som følger av ligningsloven. For disse kravene vil fravalget gjelde, men Finansdepartementet omtaler likevel at de øvrige attestasjonskravene i aksjeloven ikke vil omfattes av fullmakten om fravalg, jf. Prop. 51 L (2010-2011) om ”Revisors attestasjoner”, pkt 6.4.9.3 siste avsnitt:

”Når det gjelder de øvrige attestasjonskravene slutter departementet seg til utvalgets vurdering, som i høringen støttes av Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet, av at revisors særattestasjoner etter aksjelovgivningen opprettholdes uten endringer selv om det eventuelt gjøres endringer i revisjonsplikten for små aksjeselskaper." 

Forarbeidene angir med andre ord at lovendringene ikke skal medføre endringer i de tilfeller hvor loven stiller særskilte krav til revisors attestasjon, ut over de tilfellene som er nevnt og unntatt. Dette utsagnet i forarbeidene underbygger at attestasjonskravene i aksjelovens kapittel 16 gjelder også etter at mindre aksjeselskaper har fått adgang til å gjøre fravalg av revisjon.  Det er heller ikke gjort noen endringer i aksjeloven som peker i en slik retning at attestasjonskravene skulle endres. Videre er det ikke åpnet for at generalforsamlingen har mulighet til å gi et avviklingsstyre en fullmakt til fravalg. En slik mulighet finnes verken i reglene om fullmakt til å unnlate revisjon, jf. asl. § 7-6, eller om oppløsning og avvikling av selskap jf. asl. kapittel 16. Endelig er det ikke gitt noen regel for at en tidligere gitt fravalgsfullmakt skal kunne benyttes av et avviklingsstyre.

Vurdering
Klagen gjelder lovanvendelsen. Klager mener at fravalget fra revisjon også innebærer unntak fra kravet om revisors attestasjon av et avviklingsregnskap ved opphør i selskapet.

I redegjørelsen fra FR er det vist til forarbeidene for lovendringene som gir mulighet for fravalg av revisjon i mindre selskaper. Departementet har i likhet med FR gjennomgått det rettslige grunnlaget som det er redegjort for ovenfor. Gjennomgangen underbygger at reglene som gjelder opphør og avvikling, ikke er berørt av endringene som gjør det mulig å fravelge revisjon i mindre aksjeselskaper. Departementet viser til at situasjonen med opphør og avvikling ikke er behandlet i forarbeidene og at det ikke har vært drøftet et slikt omfang for endringene. Det faktum at forarbeidene ikke har behandlet kravene til attestasjon fra revisor for opphør og avvikling av selskap, jf. asl. Kap. 16, taler for at fravalgsregelene ikke skal tolkes med større rekkevidde enn det som tydelig er angitt. 

Departementet viser dessuten til at aksjeloven inneholder særskilte regler for hvordan avvikling og opphør skal gjennomføres. Dette innebærer blant annet at ledelsen i selskapet, styret og daglig leder, erstattes av et avviklingsstyre. Situasjonen med opphør er en annen enn det som gjelder for alminnelig drift, og det er en situasjon som stiller andre krav. Det er departementets oppfatning at dersom muligheten for fravalg skulle gjelde i avviklingsperioden, slik klager hevder, er det behov for et grundig forarbeid for å få innsikt i hvordan dette ville virke for selskapet og andre interessenter. Slike vurderinger er ikke gjennomført i forbindelse med endringene om fravalg av revisjon.

Departementet har kommet til at kravene om revisors attestering av oppgjøret i et selskaps avvikling og oppløsning etter aksjelovens kapittel 16 gjelder også i de tilfellene hvor et driftsstyre i et selskap har vedtatt fravalg av revisjon for årsregnskapet.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak: 

Klagen avvises. Foretaksregisterets nektingsvedtak av 31. juli 2013 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.