SEB Kort AB – godkjennelse av erverv av samtlige aksjer i Europay Norge AS i medhold av finvl. § 3-6 tredje ledd, bokstav b

+SEB Kort AB Oslofilialen
Postboks 381 Skøyen
0213 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

02/4427 FM AnL

20.12.2002

SEB Kort AB – godkjennelse av erverv av samtlige aksjer i Europay Norge AS i medhold av finvl. § 3-6 tredje ledd, bokstav b

Det vises til Deres søknad 11. oktober 2002 vedrørende ovennevnte som oversendt Finansdepartementet ved Kredittilsynets brev 3. desember 2002.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finanseringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-6 tredje ledd, jf. kgl. res. 15. juni 1990 nr. 453, godkjenner Finansdepartementet at SEB Kort AB erverver samtlige aksjer i Europay Norge AS.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart:

Advokatfirma BAHR v/Henrik Kolderup, Postboks 1524 Vika, N-0117 Oslo
Kredittilsynet (ref. 2002/08924)
Konkurransetilsynet

VEDLEGG