Simonsviken AS

1.             Innledning

Vi viser til brev 13. april 2012 fra Deloitte Advokatfirma AS vedrørende søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd for Simonsviken AS (org. nr. 996 322 637). Vi viser til ytterligere opplysninger mottatt 14. og 25. september 2012 og beklager lang saksbehandlingstid.

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor. 

2.             Hva saken gjelder

Meto Holding AS, Tertnes Holding AS, TA Holding AS og R Svendsen Holding AS har i henhold til kjøpsavtale 15. februar 2012 overdratt 100 pst. av aksjene i Simonsviken AS til Simonsviken Næringsutvikling AS.

Kjøpers långivere [u.off. jf. offl.§ 13, jf. fvl.§ 13 første ledd, nr. 2] ønsker i forbindelse med finansieringen at Simonsviken AS stiller sikkerhet for renteswapavtale tilknyttet gjeldsbrevlån på [u.off. jf. offl.§ 13, jf. fvl.§ 13 første ledd, nr. 2] kroner med pant i aksjene i datterselskapet Simonsviken Næringspark AS. Simonsviken Næringspark AS eier eiendommene gnr. 149, bnr. 4, 133, 521, 650, 720, 1060 og 1113 i Bergen kommune. Simonsviken Næringspark består av totalt over 30 000 kvadratmeter industri- og lagerlokaler og i overkant av 2100 kvadratmeter kontorlokaler. Simonsviken Næringspark er 100 pst. eid av Simonsviken AS.

3.             Rettslig grunnlag

I henhold til lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 første ledd kan selskapet ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Kongen kan imidlertid ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd. I forbindelse med unntak fra første ledd kan det samtidig gjøres unntak fra §§ 8-7 til 8-9, jf. § 8-10 andre ledd, andre punktum. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert myndighet etter denne bestemmelsen. Departementet har gitt et generelt unntak fra aksjeloven § 8-10 i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften).

I forarbeidene til aksjeloven fremgår det at dispensasjon ved enkeltvedtak kan gis dersom transaksjonen har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Det fremgår av Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48, at det mest grunnleg­gende hensynet bak forbudet i § 8-10 er ”hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse.” Dette begrunnes nærmere med at det er en klar fare for at finansiering av aksjeerverv som er finansiert av selskapet selv, ”ikke vil innebære noen reell tilførsel av kapital til selskapet og dermed en svekkelse av selskapets kapitalgrunnlag”. Det uttales også at finansiering av aksjeerverv gjennom selskapets egne midler vil kunne gi grunnlag for spekulasjonsoppkjøp av selskapets aksjer, og at dette igjen kan lede til disposisjoner som er til skade ikke bare for kreditorer og aksjeeiere, men også for arbeidstakere og andre interessegrupper.

4.             Departementets vurdering

Det søkes om at Simonsviken AS kan stille sikkerhet i form av pant i aksjene i datterselskapet Simonsviken Næringspark AS fordel for Simonsviken Næringsutvikling AS’ långiver.

Simonsviken AS er et rent holdingselskap hvis virksomhet utelukkende består i å eie aksjer i Simonsviken Næringspark AS. Virksomheten i Simonsviken Næringspark AS består utelukkende av å eie og drifte fast eiendom. Selskapet har etter departementets vurdering derfor begrenset virksomhet og dermed også begrenset spredning av risiko. I henhold til søknaden har selskapet ingen ansatte.

Simonsviken Næringsutvikling AS vil etter ervervet eie 100 pst. av aksjene i Simonsviken AS. Kjøper har med dette kontroll over samtlige aksjer i selskapet. Videre opplyses det at långiverne i forbindelse med finansieringen av kjøpet av Simonsviken AS skal refinansiere selskapets gjeld. Slik departementet forstår det vil disse långiverne være de eneste kreditorene i selskapet. Etter departementets vurdering vil sikkerhetsstillelsen derfor ikke stille disse i en dårligere eller svekket posisjon. Det opplyses videre at det er inngått avtale med bankene om lån for erverv av selskapet. Departementet har lagt vekt på at bankene har innvilget lån og at bankene dermed har vurdert det slik at de økonomiske forpliktelsene som lånet innebærer vil bli dekket. På denne bakgrunn legger departementet til grunn at selskapet vil ha finansiell kapasitet til å betjene oppkjøpsgjelden.

Departementet har i sin dispensasjonspraksis åpnet for at det kan gis dispensasjon for sikkerhet også i formuesgoder ut over fast eiendom. Pant i aksjene ligger innenfor departementets praksis.

Departementet mener videre at ervervet og sikkerhetsstillelsen er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Etter departementets vurdering gjør hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10 seg i liten grad gjeldende i denne saken. Departementet har derfor komme til at det kan innvilges dispensasjon.

5.             Vedtak

I forbindelse med Simonsviken Næringsutvikling AS sitt erverv av aksjer i Simonsviken AS som beskrevet i søknaden, gir Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 annet ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, dispensasjon fra forbudet i aksjeloven § 8-10 mot at et selskap stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Simonsviken AS kan stille sikkerhet i form av pant i aksjene i Simonsviken Næringspark AS til fordel for Simonsviken Næringsutvikling AS’ långiver i forbindelse med erverv av aksjene i selskapet.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.