SingaNor AS

Innledning
Vi viser til klage av 31. januar 2012 som er oversendt oss fra Foretaks­registeret 9. mars 2012. Vi viser også til vårt midlertidige svar av 9. mai 2012.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om klagen
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 25. januar 2012 om å nekte registrering av melding om fravalg av revisjon for selskapet SingaNor AS. Meldingen ble mottatt av Foretaksregisteret 13. januar 2012. Foretaksregisteret begrunner sitt vedtak med at meldingen ble mottatt for sent til at den kunne bli registrert innen fristen 31. desember 2011.

Klager viser til at selskapet tilfredsstiller kravene for å kunne melde fravalg av revisjon og at styret har godkjent fravalg av revisor for 2011. Videre hadde selskapets regnskapsbyrå forberedt Samordnet registermelding i Altinn 24. november 2011. Den forsinkede innsendelsen skyldes at daglig leder var på utenlandsreise i Østen, med dårlig internettilgang og elektronisk signatur utilgjengelig. Klager anfører at det er urimelig at de skal påtvinges revisor, da det dreier seg om en ny ordning og selskapet nesten ikke har aktivitet.

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig, skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Det følger av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 første ledd at generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven dersom bestemte vilkår er oppfylt. I henhold til § 7-6 femte ledd, siste punktum får beslutning om fravalg av revisjon ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. Finansdepartementet har i samsvar med dette fastslått at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 hvis fravalget skal få virkning for årsregnskap for 2011. Aksjeloven inneholder ingen bestemmelse om unntak fra fristen eller overgangsordning.

Departementets vurdering
Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her fremgikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i mediene og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Pressemelding 4. mai, informasjon lagt ut 5. september og 1. desember.)

Vi mener på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

Samordnet registermelding om fravalg av revisjon fra SingaNor AS ble mottatt av Foretaksregisteret 13. januar 2011. Meldingen er dermed kommet for sent til at den kunne bli registrert innen fristen. Som det fremgår ovenfor åpner ikke loven for fristutsettelse.

Klagers anførsler om blant annet at regnskapsbyrået hadde forberedt registermeldingen i november 2011, at meldingen ble forsinket på grunn av utenlandsreise og at ordningen var ny, kan etter dette ikke vektlegges. Videre tilsier likebehandlingshensyn at det ville være urimelig å åpne for fristutsettelse i dette tilfellet.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 25. januar 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.