Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/1928 SA KjL/KR

15.3.2000

Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring

Finansdepartementet nedsatte i juni 1997 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle vurdere reglene for skattlegging av utenlandstillegg. Vedlagt er rapporten som arbeidsgruppen avga den 30. november 1999.

Departementet ber om eventuelle merknader til rapporten innen 1. juni 2000.

Det bes om at rapporten i nødvendig utstrekning blir forelagt underliggende instanser/organisasjoner som ikke er høringsinstans i følge vedlagte liste. Flere eksemplar av rapporten kan fås ved henvendelse til Finansdepartementet, Skatte- og avgiftslovavdelingen.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.
ekspedisjonssjef

Jørgen Winsnes
lovrådgiver

Vedlegg