Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skiinfo AS

Vi viser til søknad datert 25. mars 2013 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder i Skiinfo AS, org.nr. 976 036 859.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nær­mere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig le­der og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bosteds­kravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, idet personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bosteds­kravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimine­ringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrd­et en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle land­et. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og an­dre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Om selskapet

Skiinfo AS ble ifølge selskapets hjemmeside etablert i Oslo i 1996, og utvikler software til vintersportssteder for å innhente daglig oppdaterte snørapporter fra skianlegg. Selskapet har siden ekspandert i Europa. Totalt er det ifølge hjemmesiden 45 ansatte, og i 2011 hadde deres nettverk av portaler 11 millioner unike brukere.

Skiinfo AS ble i februar 2012 solgt til verdens største vintersportsnettverk, Mountain News Corporation. Konsernet tilbyr oppdaterte snørapporter fra over 2000 skianlegg i verden, og har 23 millioner unike brukere per år.

Skiinfo AS ønsker at amerikansk statsborger Chad Dyer skal være daglig leder i selskapet. Dyer vil være bosatt i USA, der han er operativ leder (Chief Operating Officer) i morselskapet Mountain News Corporation. Dyer skal i følge søknaden besøke Norge hver 5. uke.

Selskapet opplyser at bakgrunnen for valget av Dyer, er at det er naturlig for det nå amerikanskeide selskapet at det ansettes en amerikansk daglig leder. Selskapet ønsker gjennom ansettelsen av Dyer å implementere den visjon for lederskap og kommersielle utvikling som gjelder samtlige andre konsernselskaper. Søker opplyser at Dyer med sin unike kunnskap om Mountain News interne forhold, er særlig egnet til å gjennomføre slik implementering i Skiinfo AS. I tillegg har Dyer vært styreleder i Skiinfo Norge AS siden februar 2012, hvilket gjør at han kjenner selskapet godt.

Vurdering av søknaden

Dyer skal være bosatt i USA, og det er derfor nødvendig med unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6-11 (1). Vi viser til opplysningene om at Dyer har særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for Skiinfo AS, og at selskapet ønsker at ledelsen i Norge er lik den amerikanske delen av virksomheten.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at daglig leder skal tilbringe noe av tiden sin her i landet, men jevnlige besøk omkring hver 5. uke. Når styret oppfyller kravene i aksjeloven, mener departementet at hensynet til tilgjengelig­het for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i USA. I og med at styret oppfyller kravene i aksjeloven, vil en eventuell ansvarssak kunne rettes mot styret. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak vil være i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: 

Skiinfo AS (org. nr. 976 036 859) kan ha Chad Dyer, amerikansk statsborger bosatt i USA, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handels­departementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departe­mentets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.