Høring: NOU 2012:18 Rett om bord

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2013

Vår ref.:

Skipsarbeidslovutvalget har den 1. november 2012 fremlagt sin innstilling NOU 2012:18 hvor det bl.a. fremsettes et forslag til en ny lov – skipsarbeidsloven – som er foreslått å erstatte den nåværende sjømannsloven av 1975.

Utvalgets utredning har i tråd med mandatet lagt opp til en harmonisering med arbeidsmiljøloven der det er funnet hensiktsmessig, men samtidig ivaretatt de særlige forhold det er forbundet med å jobbe til sjøs. Bl.a. foreslår utvalget å videreføre særreguleringen av NIS for å opprettholde registerets konkurransedyktighet. Lovutkastet innebærer samtidig en modernisering og klargjøring av stillingsvernet til sjøs mv. Utvalget foreslår også en opprydding av grensen mellom skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven, samt en bedre samordning av disse reglene.

Som det fremgår av utredningen har utvalget på enkelte punkter delt seg i et flertall og et mindretall. Departementets oppfatning er likevel at utvalget er enige om de store linjene og fundamentene som en ny lov bør bygge på. Dette anser vi som viktig. Samtidig ønsker departementet særlig tilbakemelding fra høringsinstansene på de spørsmål hvor utvalgets innstilling ikke er enstemmig. Dette gjelder:

- Rekkevidden av rederiets (ISM-selskapets) solidaransvar, jf. innstillingens punkt 9.4. 
- Arbeidsgivers lønnsplikt ved sykdom/skade, jf. innstillingens punkt 11.4.
- Adgangen til lønnstrekk ved arbeidstakers rettsstride fratreden, jf. innstillingens punkt 11.5.
- Krav til kollektive drøftelser ved større nedbemanningsprosesser, jf. innstillingens punkt 12.2.2.
- Adgangen til å fortsette i stilling ved tvist om arbeidsforholdet, jf. innstillingens punkt 12.3.6.
- Arbeidstakers rett til fratreden ved fare for piratvirksomhet, jf. innstillingens punkt 16.3. 
- Tilnærmingen til å fravike loven for NIS-skip, jf. innstillingens punkt 20.3.

Høringsfristen settes til 1. februar 2013. Departementet har som målsetting å fremlegge en lovproposisjon for Stortinget våren 2013. Av hensyn til den videre fremdrift vil det derfor ikke være mulig å forlenge fristen og vi oppfordrer høringsinstansene om å gi sine kommentarer så raskt det lar seg gjøre.

Som mange av høringsinstansene vil være kjent med arbeider departementet og Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med partene i arbeidslivet, med gjennomføringen ILOs Maritime Labour Convention (MLC), 2006. Denne trer i kraft den 20. august 2013. Spørsmål som høringsinstansene eventuelt måtte ha som angår denne prosessen, bes tas opp i samarbeidsfora som er etablert i forbindelse med MLC i regi av Sjøfartsdirektoratet.

Høringsinstansenes syn kan sendes på vanlig post eller sendes til vårt postmottak (postmottak@nhd.dep.no). Eventuelle henvendelser kan rettes til Terje Hernes Pettersen (thp@nhd.dep.no), telefon 906 23 866.

Høringen og utvalgets innstilling er for øvrig tilgjengelig på departementets hjemmeside www.nhd.dep.no. Utredningen kan også bestilles. Offentlige institusjoner kan henvende seg til Departementenes Servicesenter (tel 22 24 20 00), mens private institusjoner kan henvende seg til Fagbokforlaget (tel 55 38 66 00).

Med hilsen


Ida Skard (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                          Terje Hernes Pettersen
                                                                                          underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Vedlegg 2:
NOU 2012:18 Rett om bord
Høringsliste

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsretten
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstolsadministrasjonen
Høgskolen i Haugesund/Stord
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Ålesund
Kystvakten
Kystverket
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nordisk institutt for sjørett
Norsk Senter for Maritim Medisin
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksmeklingsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
Universitetet i Tromsø

Advokatforeningen
Det norske Veritas
Det Norske Maskinistforbund
FAFO
Fellesforbundet For Sjøfolk
Fiskebåtredernes Forbund
Forbundet Kysten
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Maritimt Forum
NHO Sjøfart
Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Nordisk Skipbsrederforening
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Sjømannsforbund
Skuld
Stiftelsen Skagerrak
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund