Skjemaveldet

Hva er det - og hva kan gjøres? Rapport fra Skjemareduksjonsprosjektet

Prosjektrapport

Skjemaveldet

Hva er det – og hva kan gjøres med det?

Rapport fra Skjemareduksjonsprosjektet

Nærings- og handelsdepartementet

(Publikasjonsnummer K-0652 B)

Forord

Denne rapporten er resultatet av et prosjekt nedsatt under Stoltenbergregjeringen, og videreført i en noe endret form under Samarbeidsregjeringen. Slik rapporten foreligger håper vi at den kan være et nyttig bidrag til en bred tilnærming til skjemaveldeproblematikken i forvaltningen.

Rapporten gir en beskrivelse av hva de ulike partene legger i begrepet skjemaveldet. En omforent forståelse av problemet er etter vår mening en viktig forutsetning for å kunne iverksette relevante tiltak. Vi har dessuten forsøkt å gi noen forklaringer på hvorfor skjemaveldeproblematikken er så vanskelig å komme til livs. Vi har valgt å vektlegge forhold i forvaltningen. Det er selvfølgelig også forhold på næringslivssiden, men vi har valgt å ikke fokusere på disse. Rapporten avsluttes med anbefalinger av tiltak for hvordan man bør arbeide videre med problemstillingen.

Det er ikke skrevet et eget sammendrag til denne rapporten, men kapittel 7 innledes med en liten oppsummering. Vi mener at denne, sammen med opplistingen av de viktigste forslagene i punkt 7.8 fyller sammendragsfunksjonen.

Rapporten er skrevet av Trine Westvold (NHD) og Maria Strøm (Statskonsult).

Vi vil takke våre informanter i etatene, i næringslivsorganisasjonene og i ulike departementer. En særlig takk til juridisk seksjon i NHD som har huset oss i prosjektperioden, og bidratt med verdifulle innspill og kommentarer.

Oslo, 15.12.2001

Olav H. Hauge har vært opptatt av endringer som foregår i statsetatene i våre dager.

Her fra ”Seint rodnar skog i djuvet”, 1956.

Vi ser at på likestillingsområdet har det skjedd en utvikling, ingen ville omtale forvaltningens medarbeidere som ”menn” i dag.

Hugsar du då myten

som skygde, brast

og skodda letta frå tind?

Kaldt og kvast

bles vindar frå tankens

veldige verd.

Uredde menn

med dregne sverd

storma dei gamle himlar

og dreiv på flog

skuggar og skrymt som skræmde.

Du stod der – såg