Gjensidige NOR Spareforsikring ASA gis dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven

Gjensidige Nor Spareforsikring ASA
Tinghusplassen 3
7469 Trondheim

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3805 FM GRo/AaN

29.11.2002

Søknad om dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven

Det vises til Gjensidige NOR Spareforsikring ASAs brev til departementet 30. oktober 2002, departementets brev til Kredittilsynet 6. november 2002 og Kredittilsynets brev til departementet 13. november 2002.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 13-8 tredje ledd, jf. kgl. res. 25. august 1989 nr. 825, gir Finansdepartementet Gjensidige NOR Spareforsikring ASA dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven § 7-5 første ledd og § 7-6 første ledd. Dispensasjonen gjelder tjenestepensjonsordninger opprettet i selskapet for forsikringstakere som er omfattet av Hovedtariffavtalen for kommuner m.v. Selskapet vil selv ha ansvaret for at en fellesportefølje er i samsvar med tariffestede krav til kommunale pensjonsordninger.

For kommunale pensjonsordninger som nevnt ovenfor, gjelder bestemmelsene i forskrifter gitt med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven §§ 7-5 og 7-6 så langt de passer.

Departementet viser til at det for ordninger som er opprettet i henhold til dispensasjonen, kan avtales at ordningen bare kan opphøre ved et årsskifte, jf. forskrift 27. november 1997 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs- eller pensjonsforsikring § 3-8 annet ledd annet punktum jf. § 5-3 annet ledd.

Vedtaket om dispensasjon gjelder på følgende vilkår:

Vilkår nr. 1 Inndeling i fellesporteføljer
Forsikringsselskapet kan fastsette at en kommunal pensjonsordning skal inngå i en fellesportefølje i selskapet. Det skal klart framgå om en kommunal pensjonsordning inngår i en fellesportefølje, og i tilfelle det er flere fellesporteføljer, hvilken fellesportefølje hver enkelt pensjonsordning inngår i.

Vilkår nr. 2 Beregning og tilføring av premier til den enkelte pensjonsordning
For hver pensjonsordning beregnes og tilføres hvert år:

  • ordinær årspremie som beregnes ved årets begynnelse og som etter beregningsgrunnlaget skal være tilstrekkelig til å sikre den rett til pensjon medlemmene vil opptjene i løpet av året, jf. vilkår 3 første ledd,
  • reguleringspremie til dekning av oppregulering av medlemmenes pensjonsrettigheter i løpet av året som følge av lønnsutvikling og av regulering i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp av pensjoner under utbetaling og opptjent rett til pensjon til medlemmer som har fratrådt sin stilling uten rett til utbetaling av pensjon,
  • engangspremier til dekning av andre pensjonsrettigheter medlemmer i tilfelle får i løpet av året, og som først kan beregnes på det tidspunkt rettighetene oppstår.

Vilkår nr. 3 Nærmere om utjevning av ordinær årspremie i en fellesportefølje
Summen av pensjonsordningenes ordinære årspremier beregnet som angitt i vilkår 2 første strekpunkt utgjør samlet ordinær årspremie for alle pensjonsordningene i fellesporteføljen.

Den enkelte forsikringstaker skal betale en andel av samlet ordinær årspremie til fellesporteføljen fastsatt ut fra vedkommende pensjonsordnings andel av 1) samlet pensjonsgrunnlag for medlemmene i hver av pensjonsordningene, eller 2) brutto alderspensjonsytelse fratrukket beregnet ytelse fra folketrygden for samtlige medlemmer i hver av pensjonsordningene.

Vilkåret er likevel ikke til hinder for at selskapet kan bestemme at administrasjonskostnader beregnes og belastes særskilt for den enkelte pensjonsordning.

Vilkår nr. 4 Nærmere om reguleringspremie
Reguleringspremie beregnes og belastes særskilt for hver pensjonsordning og angis som en prosent av pensjonsordningens premiereserve. Reguleringspremie for pensjoner under utbetaling og opptjent rett til pensjon til medlemmer som har fratrådt sin stilling uten rett til utbetaling av pensjon (oppsatte rettigheter), beregnes og belastes særskilt og angis som en prosent av premiereserve for slike pensjoner og oppsatte rettigheter.

Vilkår nr. 5 Eventuelle endringer i ytelser fra folketrygden
Viser det seg at ytelser fra folketrygden blir eller vil bli mindre enn lagt til grunn ved premieberegningen, skal det beregnes engangspremie for å dekke differansen.

Vilkår nr. 6 Fordeling av premieinnbetalingen over året m.v.
Forsikringsavtalen kan fastsette at forsikringstakers andel av samlet ordinær årspremie skal innbetales i kvartalsvise terminer. Det kan likeledes fastsettes at premier som oppstår i løpet av året fordeles over gjenstående kvartalsvise terminer.

Terminbetalinger kan ikke økes fra en termin til neste.

Blir premie ikke innbetalt, bortfaller den økningen av pensjonsrettighetene som den ikke innbetalte premie skulle dekke, likevel slik at for mye utbetalt pensjon ikke kan kreves tilbakebetalt.

Vilkår nr. 7 Pensjonsordningens premiereserve
Premiereserven for hver pensjonsordning skal minst tilsvare summen av de premiereserver som trengs for å sikre den rett til pensjon som medlemmene har opptjent, inkludert rett til uførepensjon og etterlattepensjon, herunder premiereserve for pensjoner under utbetaling og for rett til pensjon for medlemmer som har fratrådt sin stilling uten rett til utbetaling av pensjon.

Vilkår nr. 8 Overskudd til pensjonsordningen
Tilført overskudd overføres til den enkelte pensjonsordnings premiefond.

Vilkår nr. 9 Utforming av forsikringsavtaler, rapportering m.v.
Gjør selskapet bruk av dispensasjonen, gjelder følgende:

  • De pensjonsordningene som selskapet benytter dispensasjonen for, skal behandles som egen bransje i forhold til forskrift om overskudd i livsforsikring, forskrift om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap, og forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper § 5-31.
  • Forsikringsavtaler kan ikke utformes i strid med vilkårene her, herunder ikke gjøres gjeldende for en lengre periode enn dispensasjonen gjøres gjeldende.
  • Den enkelte forsikringstaker skal få årlig kontoutskrift og opplysninger om vedkommendes innbetaling av premier i fellesporteføljen samsvarer med de opptjente pensjonsrettigheter som er sikret for vedkommende pensjonsordnings medlemmer.
  • Selskapet skal årlig rapportere til Kredittilsynet i hvilken grad forsikringstakere har betalt premie som avviker fra den premie som er tilført vedkommendes pensjonsordning, jf. vilkår 7.
  • Dispensasjon gjelder inntil ny lovgivning om kommunale pensjonsordninger er trådt i kraft.

Før dispensasjonen kan tas i bruk, skal produktmelding sendes Kredittilsynet, jf. forskrift 10. november 1994 nr. 1000 om meldeplikt for forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Produktmeldingen skal blant annet inneholde beregningsgrunnlaget for pensjonsordningene, og hvordan pensjonsordningens andel av premier til fellesporteføljen skal beregnes.

Dispensasjonen er ikke til hinder for at selskapet har kommunale pensjonsordninger som reguleres av de alminnelige regler i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter, selv om selskapet kan tilby den aktuelle forsikringstakeren å inngå i en kommunal pensjonsordning opprettet i samsvar med vilkårene i henhold til denne dispensasjonen.

Departementet legger til grunn at forsikringstakers rett til overskudd så vidt mulig bør følge de ordinære prinsipper om overskuddsfordeling. Etter forsikringsvirksomhetsloven § 8-1 tredje ledd skal oppsamlet og fremtidig overskudd ”fordeles etter den enkelte kontrakts bidrag til dannelsen av overskuddet og etter de premie- og beregningsgrunnlag som har vært anført for den enkelte kontrakt”. Vilkårene ovenfor innebærer at forsikringstaker kan betale en andel av den premie som etter det forsikringstekniske grunnlaget skal tilføres ordningen. Departementet legger til grunn at overskuddsdelingen i denne sammenheng baseres på beregningsgrunnlaget for premiereservene for de enkelte pensjonsordninger, uten at dette kommer i strid med § 8-1.

Gjensidige NOR Spareforsikring ASA har i sin søknad om dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven, også søkt om dispensasjon fra forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring. Departementet finner ikke å kunne innvilge slik søknad.

Departementet kan endre, oppheve eller stille nye vilkår for dispensasjonen.

Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem

avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet