Høring - Søknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.08.2012

Vår ref.: 12/1304-1

Bakgrunn

Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner søkte høsten 2011 om endring av fylkestilknytning fra Aust-Agder til Vest-Agder. KRD vedtok å utrede en eventuell endring av fylkesgrensen.

NIVI Analyse AS har på oppdrag fra KRD utarbeidet rapporten Endret fylkestilknytning for Evje- og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner i Aust-Agder? Kartlegging av konsekvenser.

I rapport er det skissert tre alternative utfall av søknadene fra kommunene:

  1. Overføring av tre eller fire av kommunene til Vest-Agder
  2. Opprettholdelse av dagens fylkesgrense
  3. Fylkessammenslutning

Før departementet tar stilling til søknadene fra kommunene og rapporten, er det ønskelig å gjennomføre en høringsrunde der de lokale partene inviteres til å komme med innspill på søknadene generelt og rapporten spesielt.

Departementet ber spesielt Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og kommunene i begge fylkene om å rangere alternativene i prioritert rekkefølge, fra mest ønskede til minst ønskede utfall. Spørsmålet om sammenslåing av fylkene har vært utredet tidligere, og vedlagt følger to av rapportene som har vært utarbeidet i den forbindelsen.

Dersom det er elementer som departementet spesielt bør ta stilling til i det videre arbeidet, ber vi om tilbakemelding på dette. Det gjelder spesielt dersom det er noen elementer som ikke er belyst i rapportene.

Departementet ber også om at fylkesmennene samordner tilbakemeldinger fra regionale statsenheter.

Innspill til høringen merkes med sak 12/1304, og sendes til postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, postboks 8129 Dep, 0032 Oslo.

Frist for tilbakemelding er 13. august 2012.

Innspillene fra denne høringsrunden vil sammen med de utarbeidede rapportene utgjøre grunnlaget for departementets videre arbeid i denne saken.

Departementet ønsker å peke på at også andre enn de som står på høringslisten kan komme med innspill. Alle svar blir lagt ut på departementets hjemmesider.

Med hilsen

Eli Johanne Lundemo (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Stein Ove Pettersen
                                                                                          seniorrådgiver

Vedlegg

Departementene

Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder

Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune

Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes
Åmli
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle

Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Søgne
Marnardal
Åseral
Audnedal
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal

KS
NHO

Til toppen