Tillatelse til fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA

Den norske Bank Holding ASA
Gjensidige NOR ASA

Deres ref

Vår ref

Dato

03/1883 FM HD

28.11.2003

Søknad om fusjon mellom Den norske Bank Holding ASA og Gjensidige NOR ASA og fusjon mellom Den norske Bank ASA og Gjensidige NOR Sparebank ASA

Det vises til søknad av 20. mai 2003, Kredittilsynets tilråding i saken av 29. august 2003, og øvrig korrespondanse i tilknytning til søknaden.

 1. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finans­institusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-14 og lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 3-6 gir Finansdepartementet tillatelse til at de to holdingselskapene DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA fusjonerer med DnB Holding ASA som overtakende selskap, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782 og kgl. res. 25. august 1989 nr. 825. Det fusjonerte holdingselskapet får navnet DnB NOR ASA.
 1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd gir Finansdepartementet tillatelse til at holdingselskapet DnB NOR ASA gjennom fusjonen erverver selskaper direkte og indirekte eiet av Gjensidige NOR ASA, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.
 1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 første ledd gir Finansdepartementet holdingselskapet DnB NOR ASA tillatelse til å danne finanskonsern, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.
 1. Med hjemmel finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd godkjenner Finansdepartementet konsernstrukturen, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782. Det vises for øvrig til punkt 1 og 2 i konsesjonsvilkårene nedenfor.
 1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-12 godkjennes økninger i aksjekapitalen i holdingselskapet DnB NOR ASA som beskrevet i søknad 20. mai 2003 punkt 6.3.1, 6.3.2 og 6.3.3, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.
 1. Med hjemmel i forretningsbankloven § 31 gir Finansdepartementet tillatelse til at Den norske Bank ASA og Gjensidige NOR Sparebank ASA fusjonerer med Gjensidige NOR Sparebank ASA som overtakende selskap, jf. kgl. res. 22. september 1961 nr. 8559. Det vises for øvrig til punkt 11 i konsesjonsvilkårene nedenfor.
 1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd, jf. § 2a-6 annet ledd og § 2a-7 annet ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at selskaper direkte og indirekte eiet av Den norske Bank ASA kan bli eiet av Gjensidige NOR Sparebank ASA, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.
 1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd tredje punktum gir Finansdepartementet tillatelse til at DnB NOR ASA og DnB NOR Bank ASA har identisk kontrollkomité.
 1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 femte ledd gir Finansdepartementet dispensasjon fra kravet om bruk av motmegler for DnB NOR Bank ASA, DnB Næringsmegling, DnB Eiendomsmegling, Gjensidige NOR Equities ASA, Gjensidige NOR Eiendomsmegling AS, Gjensidige NOR Næringsmegling AS og Gjensidige NOR Prosjektmegling AS.
 1. Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 8 om børsvirksomhet m.m. § 4-1 første ledd tredje punktum gir Finansdepartementet midlertidig tillatelse til at DnB NOR ASA eller andre selskaper i konsernet kan eie og stemme for til og med 20 prosent av aksjekapitalen i Oslo Børs Holding ASA inntil Finansdepartementet har behandlet søknad 5. november 2003 om dispensasjon for eierandeler i Oslo Børs Holding AS.
 1. Med hjemmel i lov 5. juli 2002 om registrering av finansielle instrumenter nr. 64 § 5-2 annet ledd gir Finansdepartementet midlertidig tillatelse til at DnB NOR ASA eller andre selskaper i konsernet kan eie og stemme for til og med 20 prosent av aksjekapitalen i VPS Holding ASA inntil Finansdepartementet har behandlet søknad 5. november 2003 om dispensasjon for eierandeler i VPS Holding ASA.
 1. Gitte konsesjoner og tillatelser til eksisterende selskaper blir videreført i den utstrekning fusjonen ikke nødvendiggjør nye vurderinger.

Ovennevnte tillatelser gis på følgende vilkår:

 1. Innen 18 måneder regnet fra den selskapsrettslige gjennomføring av fusjonen mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA skal det søkes om godkjennelse av organiseringen av livsforsikrings- og unit linked-virksomheten i Gjensidige NOR Spareforsikring ASA, Vital Forsikring ASA, Gjensidige NOR Fondsforsikring og Fondsforsikringsselskapet Vital Link AS. Det må i den forbindelse gis en oppdatert redegjørelse for markedsandeler og konkurransesituasjonen i de ulike deler av forsikringsmarkedet.
 1. Innen ett år regnet fra den selskapsrettslige gjennomføring av fusjonen mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA skal det søkes om godkjennelse av organiseringen av øvrige datterselskaper i konsernet.
 1. Ved bruk og markedsføring av firma skal de operative konsernselskapenes konserntilknytning til finanskonsernet DnB NOR fremgå på en klar og tydelig måte. Ved bruk og markedsføring av sekundære forretningskjennetegn (merkenavn) skal det aktuelle konsern­selskapets firma og konserntilknytning fremgå på en klar og tydelig måte. Kundene skal gjøres særskilt oppmerksomme på når like virksomheter med ulike merkenavn er dekket av én og samme innskuddsgaranti. Det skal utarbeides en generell standard for hvordan disse vilkår skal gjennomføres i praksis. Standarden skal godkjennes av Kredittilsynet. Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak å gripe inn med pålegg dersom Kredittilsynet finner at det materiell og den informasjon som utarbeides og benyttes i praksis ikke er i samsvar med de konsesjonsvilkår som departementet har fastsatt.
 1. Konsernet DnB NOR skal innen 6 måneder redusere sin eierandel i Bankenes Betalingssentral (BBS) til maksimalt 40 prosent.
 1. Konsernet DnB NOR skal innen to år redusere sin eierandel i Eksportfinans ASA til maksimalt 40 prosent.
 1. Konsernet DnB NOR skal innen 6 måneder redusere sin eierandel i Norsk Tillitsmann ASA til maksimalt 25 prosent.
 1. Konsernet DnB NOR skal innen 6 måneder redusere sin eierandel i Bolig- og Næringsbanken ASA til maksimalt 10 prosent.
 1. Den nye samarbeidsavtalen mellom den fusjonerte banken og de samarbeidende sparebanker skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-7. Avtalen skal ikke inneholde klausuler som begrenser konkurransen. Det skal inntas en presisering som i Konkurransetilsynets vedtak av 7. november 2003 om at avtalen ikke skal begrense sparebankenes mulighet til å distribuere produkter fra andre, og at sparebankene skal stå fritt til å henvise kunder til andre leverandører enn DnB NOR. Avtalen skal tas opp til ny vurdering etter to år for å vurdere om den faktisk begrenser konkurransen på tilsvarende måte som om den hadde innehold eksklusivitetsklausuler og/eller klausuler om markedsdeling. Ved denne gjennomgangen gis Kredittilsynet mulighet til å kreve avtalen endret eller brakt til opphør.
 1. Kredittilsynet gis rett til å gripe inn med pålegg dersom Kredittilsynet på bakgrunn av en nærmere vurdering av utviklingen i konkurransen på markedet for individuelle renteforsikringer finner at markedsandeler for individuelle renteforsikringer bør reduseres eller at konkurranseintensiteten for øvrig bør styrkes.
 1. Samarbeidsavtalen mellom DnB NOR ASA og Gjensidige NOR Forsikring skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-7. Avtalen skal ikke inneholde klausuler som begrenser konkurransen. Det skal inntas en presisering som angitt i Konkurransetilsynets vedtak av 7. november 2003 om at avtalen ikke skal begrense Gjensidige NOR Forsikrings mulighet til å distribuere bank­produkter fra andre enn DnB NOR og at Gjensidige NOR Forsikring skal stå fritt til å henvise kunder til andre leverandører enn DnB NOR.
 1. Det vises til at Finansdepartementet ved enkeltvedtak eller i forskrift kan fastsette nærmere bestemmelser om plikt til å svare avgift til det relevante sikringsfond ved fusjon av to banker, jf. lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2-9, jf. kgl. res. 6. desember 1996 nr. 1138. Finansdepartementet vil frem til 31. desember 2003 vurdere om og i tilfelle hvilke slike bestemmelser som skal fastsettes som følge av fusjonen mellom Den norske Bank ASA og Gjensidige NOR Sparebank ASA. Inntil en slik vurdering er sluttført kan fusjonen mellom Den norske Bank ASA og Gjensidige NOR Sparebank ASA ikke gjennomføres.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Den norske Bank ASA

Gjensidige NOR Sparebank ASA

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Norges Bank