Capital Merchant Bank gis tillatelse til å drive bankvirksomhet

Capital Partners AS
Postboks 613 Sentrum
5806 Bergen

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2197 FM AaN

23.05.2003

Søknad om tillatelse til å drive forretningsbank og tillatelse til å etablere finanskonsern – Capital Merchant Bank ASA og Capital Partners AS

1.

Det vises til søknad 24. mai 2002 fra Capital Partners AS til departementet, departementets brev til Kredittilsynet 31. mai 2002, Capital Partners AS’ brev 17. september 2002 til Kredittilsynet og Kredittilsynets tilrådning til departementet 2. oktober 2002. Det vises også til brev fra Capital Partners AS til finansminister Per -Kristian Foss 12. november 2002. Departementet viser også til øvrig korrespondanse i saken.

2.

Det har vært reist spørsmål om den omsøkte virksomhet vil være av en slik art at det i medhold av lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) kan gis tillatelse til å drive bankvirksomhet, jf. Kredittilsynets brev 2. oktober 2002, hvor det ble lagt til grunn at virksomheten ikke ville være av en slik art. Etter departementets vurdering vil imidlertid den omsøkte innskuddsvirksomhet, slik den er beskrevet i ovennevnte søknad, være av en slik art at den vil falle inn under innskuddsmonopolet i forretningsbankloven § 1. Det legges i denne forbindelse til grunn at banken generelt vil drive reell markedsføring av sine innskuddstilbud, slik at dette ikke bare får et formelt preg, men vil være en klar realitet. Departementet legger derfor til grunn at det foreligger lovhjemmel til å gi tillatelse til den omsøkte virksomhet, jf. forretningsbankloven § 8a annet ledd.

3.

Med hjemmel i forretningsbankloven § 8 første ledd er det truffet vedtak om å gi Capital Merchant Bank ASA tillatelse til å drive bankvirksomhet, jf. kongelig resolusjon av 23. mai 2003. I tråd med direktiv 2000/12/EF gjelder tillatelsen følgende klasser: 1, 2, 4, 6 og 9.

4.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 første ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet tillatelse til at Capital Partners ASA kan være morselskap i finanskonsern som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 bokstav d.

5.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet tillatelse til at Capital Partners ASA kan eie samtlige aksjer i Capital Merchant Bank ASA.

6.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, godkjenner Finansdepartementet organiseringen av finanskonsernet, slik det er beskrevet i Deres søknad 24. mai 2002.

7.

De ovenstående tillatelser gis på følgende vilkår, jf. kgl.res. 23. mai 2003 og finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 siste ledd:

  • Capital Merchant Bank ASA skal stiftes med en innbetalt aksjekapital på minimum NOK 75 millioner.
  • Capital Merchant Bank ASAs startkapital skal være minimum NOK 100 millioner.
  • Det skal avholdes en offentlig emisjon i Capital Partners ASA. De nåværende aksjonærer skal etter emisjonen ikke kunne eie mer enn 25 % av det totale antall aksjer i Capital Partners ASA. Det overskytende skal tilbys allmennheten, uten særskilte fortrinnsretter for, eller favorisering av eksisterende aksjonærer, og med ordinære vilkår for eventuell overtegning. Capital Partners ASA må, etter emisjonen, ha minimum 20 aksjonærer, jf. forretningsbankloven § 20. Emisjonen skal være gjennomført før tillatelsen til å drive bankvirksomhet tas i bruk. Emisjonsprospektets bestemmelser om tildeling av aksjer skal oversendes Kredittilsynet før det trykkes og offentliggjøres. For ordens skyld vises det også til at eierbegrensningsreglene i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-2 jf. 2-6, må være oppfylt.
  • Banken skal på oppstartstidspunktet ha en kjernekapitaldekning som utgjør minimum 16 prosent av et grunnlag vektet etter alminnelige regler. 1 år etter oppstart skal banken ha en kjernekapitaldekning på minimum 14 prosent. 2 år etter oppstart skal banken ha en kjernekapitaldekning på minimum 12 prosent. Fra og med 3 år etter oppstart og videre fremover skal banken ha en kjernekapitaldekning på minimum 10 prosent.
  • Kredittilsynet kan sette nærmere vilkår for utkontraktering til Kredittbanken eller til andre.
  • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt Capital Merchant Banks styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten, anses egnet etter forretningsbankloven § 8a annet ledd.
  • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert en kontrollkomité og representantskap.
  • Capital Corporate ASA og Capital Asset Management AS må henvende seg til forskjellige deler av verdipapirmarkedet, eller drive forskjellig virksomhet. Dette må fremgå av selskapenes vedtekter, forretningsvilkår, driftsplan eller lignende. At dette vilkåret er oppfylt, må bekreftes overfor Kredittilsynet innen tre måneder etter at tillatelsen er gitt.
  • Capital Merchant Bank ASA må ha drive innskuddsvirksomhet i tråd med søknaden, jf. også punkt 2 ovenfor, innen seks måneder fra tillatelsen ble gitt, jf. kgl. res. 23. mai 2003.

8.

For øvrig vises til at vedtektene til Capital Merchant Bank ASA og Capital Partners ASA skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. henholdsvis forretningsbankloven § 4 femte ledd og finansieringsvirksomhetsloven § 2a-10. Eventuelle samarbeidsavtaler skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-7.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

Norges Bank