Søknad vedrørende eierforholdet i Nordea Bank Norge ASA

Ivar Sagbakken mfl.
Postboks 1166 sentrum
0107 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

IS

03/2829 FM JOE

22.10.2003

Søknad vedrørende eierforholdet i Nordea Bank Norge ASA

Det vises til Deres søknad av 19. juni 2003 på vegne av Nordea AB, og Kredittilsynets tilråding i saken av 29. august 2003.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker §§ 4 tredje ledd og 31, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 6, samt Finansdepartementets brev til MeritaNordbanken Abp av 18. desember 2000, gir Finansdepartementet følgende tillatelser:

  • tillatelse til at Nordea AB erverver samtlige aksjer i Nordea Bank Norge ASA fra Nordea Bank Finland Plc, og
  • tillatelse til endringen i eierforholdet som følge av at Nordea AB fusjonerer med Nordea Bank Sverige AB.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet