Rapport: Sosialt entrepenørskap i Norge

Denne rapporten er basert på prosjektet «Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge» som ble utlyst fra Kulturdepartementet og Arbeids- og Sosialdepartementet. Prosjektet er gjennomført av forskerne Ivar Eimhjellen og Jill Loga ved Uni Research Rokkansenteret.

Fremveksten av sosialt entreprenørskap har ulike historiske, strukturelle og kulturelle forutsetninger. Skandinavia er kjennetegnet av et stort sivilt engasjement som tradisjonelt har foregått hovedsakelig innen frivillige medlemsorganisasjoner. Hybride virksomheter som kombinerer sosiale og kommersielle formål er mindre utbredt her. Det er også langt mindre tradisjoner for filantropi enn i f.eks Storbrittania og USA. Sosialt entreprenørskap og sosiale virksomheter er dermed en relativt ny type virksomhet i en norsk kontekst.

Utvikling av sosialt entrepenørskap i Norge