St.prp. nr. 1 (1993-94): Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Om tollavgifter for budsjetterminen 1994. I PDF-format (1.7 MB)

Følg proposisjonen på Stortinget