St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 500-587, 2412, 2425-2427

Inntektskapitler: 3500-3587, 5312, 5316, 5326-5327, 5330, 5613, 5615-5616

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 22. september 2000,
godkjent i statsråd samme dag.

 

Følg proposisjonen på Stortinget