St.prp. nr. 1 (2001-2002)

For budsjetterminen 2002

St.prp. nr. 1

(2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002

Utgiftskapitler: 500-587, 2412, 2425-2426

Inntektskapitler: 3500-3587, 5312, 5316, 5326-5327, 5613, 5615-5616

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 21. september 2001,
godkjent i statsråd samme dag.

Særskilte vedlegg:
H-31/01 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2001-2002) (Grønt hefte)
H-32/01 Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2002

Dokumentet i PDF format

Følg proposisjonen på Stortinget