St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2000-2001)

Om endringer i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag m.v. under enkelte kapitler

 

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6

(2000-2001)

Om endringer i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag m.v. under enkelte kapitler

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2000, godkjent i statsråd samme dag.


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: GCSM AS


8 Kap. 580 Bostøtte, post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning


I St.prp. nr. 1 (2000-2001) blir det foreslått å avvikle overgangsordningen i bostøtten fra og med 2001, jf. kap. 580, post 70 Bostøtte. Regelendringen vil gjelde fra og med 1. termin utbetalingen i 2001. Overgangsordningen ble innført i 1997 for å motvirke konsekvensene som fulgte av samordningen av botilskuddsordningen fra Sosial- og helsedepartementet og bostøtteordningen fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. behandlingen av St.prp. nr. 80 (1996-97) Om oppfølging av samordningen av dei statlege bustøtteordningane med tilhørende Innst. S. nr. 291 (1996-97). Overgangsordningen har jevnlig blitt redusert, og for 2000 var kompensasjonsgraden på 30 pst. og minsteutbetaling på 3000 kr pr. år. Det var i alt 804 mottakere av overgangsordningen i 2000 og det ble utbetalt om lag 1,4 mill. kr pr. termin. Avvikling av overgangsordningen fører til at alle bostøttesøkere får lik behandling ved beregning av bostøtte.

Som en følge av forslaget foreslås følgende romertallsvedtak:

Bostøtte

Stortinget samtykker i at Regjeringen avvikler overgangsordningen, som ble vedtatt av Stortinget 19. juni 1997 som følge av samordningen mellom botilskuddsordningen fra Sosial- og helsedepartementet og bostøtten fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, med virkning fra og med 2001.

Kommunal- og regionaldepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag m.v. under enkelte kapitler.Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag m.v. under enkelte kapitler og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2001 i samsvar med et vedlagt forslag.


Forslag

til vedtak om endringer i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag under enkelte kapitler m.v. og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2001

I

I statsbudsjettet for 2001 blir bevilget under følgende kapitler:

Utgifter:

Kap.PostFormålKroner
159Tilskudd til ymse hjelpetiltak
70Tilskudd, kan overføres40466000
mot tidligere foreslått kr 70466000
195Tiltak for flyktninger i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter857119000
mot tidligere foreslått kr 827119000
520Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520)
1Driftsutgifter270833000
mot tidligere foreslått kr 251333000
520Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520)
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak1191800000
mot tidligere foreslått kr 1091800000
524Utlendingsnemda
21Spesielle driftsutgifter, nemdbehandling43809000
mot tidligere foreslått kr 55009000
550Lokal næringsutvikling
63Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift154000000
mot tidligere foreslått kr 134000000

Inntekter:

Kap.PostFormålKroner
3521Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521)
1Tilbakevending for flyktninger47000000
mot tidligere foreslått kr 17000000

II

Bostøtte

Stortinget samtykker i at Regjeringen avvikler overgangsordningen, som ble vedtatt av Stortinget 19. juni 1997 som følge av samordningen mellom botilskuddsordningen fra Sosial- og helsedepartementet og bostøtten fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, med virkning fra og med 2001.

Følg proposisjonen på Stortinget