Rundskriv

Statsbudsjett 2017 – Rundskriv om behandling og samordning av samiske saker

I dette rundskrivet gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede samordningsansvaret for statens samepolitikk. De respektive fagdepartementene har ut fra sektorprinsippet det faglige an­svaret for oppfølgingen av samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departe­mentene og som Sametinget forvalter. 

Sametingets budsjettbehov og prioriteringer for 2017 ble presentert i møte mellom statsråd Jan Tore Sanner og Sametinget 9. desember 2015. Presentasjonen av Sametingets budsjettbehov og prioriteringer er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Sametingets vedtak om budsjettbehov for 2017 er ved­lagt.

I medhold av Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget,av 11. mai 2005,er det nedsatt en faglig analysegruppe for samisk statistikk. Analysegruppen presenterte i oktober 2015 sin 8. rapport om utviklingstrekk i det samiske samfunnet. Rapportenvil også være et viktig grunnlagsdokument for regjeringen og Sametinget, spesielt i forbindelse med konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaks­utvikling. Rapporten Samiske tall forteller 8 – Kommentert samisk statistikk 2015 kan lastes ned på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samiske-tall-forteller-8/id2458413/.

I dette rundskrivet gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet retnings­linjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2017. Vi ber departementene særlig merke seg pkt. 2. Satsingsforslag, der frist for oversendelse av satsingsforslag til KMD er satt til mandag 15. februar 2016. 

Rundskrivet omtaler følgende temaer:

  1.         Forholdet til Sametinget
  2.         Satsingsforslag
  3.         Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
  4.         Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet
  5.         Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
  6.         Oppsummering av frister

1.      Forholdet til Sametinget

Regjeringen har som mål at urfolk og minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen, jf. Sundvolden-plattformen av 7. oktober 2013.

Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og Sametinget har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog, og regjeringen ønsker å videreføre gode samarbeidsrelasjoner.

Sametinget har stor frihet til selv å prioritere å disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, forutsettes det at konsultasjonsprosedyrene legges til grunn.

Sametinget avholder egne møter om samiske budsjettsaker med aktuelle departementer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar i møtene etter behov.

Det vil også bli gjennomført et budsjettmøte mellom Sametinget, kommunal- og moderniseringsministeren og finansministeren 5. februar 2016. Mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag for 2017 vil være tema for møtet.

Regjeringen besluttet i mars 2015 at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal starte et arbeid med å vurdere fordeler og ulemper ved å samle bevilgningene til Sametinget på én 50-post. Departementet er i ferd med å sammenstille vurderingene i en rapport som vil bli sendt fagdepartementene og Sametinget. Det vil deretter blir satt av tid til sammen med Sametinget og fagdepartementene å diskutere innholdet i rapporten og vurdere alternative løsninger for budsjetteringen av Sametinget. Arbeidet vil bli lagt opp med sikte på at en eventuell ny budsjetteringsordning skal kunne gjelde fra statsbudsjettet 2017. 

2.      Satsingsforslag

Som ansvarlig minister for samiske spørsmål har kommunal- og moderniseringsministeren behov for god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet, i god tid før regjeringens første budsjettkonferanse i mars. Vi ber derfor om at departementene orienterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriftlig om sine eventuelle samiske satsingsforslag i statsbudsjettet. 

Frist for å informere om satsingsforslag er mandag 15. februar 2016. 

3.      Publikasjon om bevilgninger til samiske formål

Det har siden 1999 vært lagt fram en egen publikasjon om bevilgninger til samiske formål. Publikasjonen legges fram som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets informasjonsmateriell. Den offentliggjøres på samme tid som regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram, på norsk og nordsamisk.

Formålet med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av regjeringens økonomiske tiltak på det samepoli­tiske området. Tiltak som gjelder urfolkspolitikk generelt eller distriktspolitiske tiltak (som for eksempel gjelder alle innbyggere i Finnmark) tas ikke med.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

  • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
  • Målsetningen med bevilgningen
  • Regnskapstall/rapport for 2015, bevilgning for 2016 og forslag for 2017

Departementene kan ta utgangspunkt i publikasjonen om 2016-budsjettet, men vi oppfordrer til å utarbeide kortere tekstomtale under hvert av budsjettkapitlene. Vi ber også departementene, så langt dette lar seg gjøre, om å synliggjøre alle forslag til bevilgninger til samiske formål i hele kroner (også de som inngår i tilskuddsposter hvor tildelingen vil skje på et senere tidspunkt). Publikasjonen om 2016-budsjettet kan lastes ned fra https://www.regjeringen.no/contentassets/f643c941018149fb9fa31f77cb7cab16/samiske_formal_2016.pdf 

Frist for bidrag til publikasjonen er 5. september 2016.

4.      Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet

Departementene bes om å utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Presse­meldingene legges ut på regjeringens nettsider og sendes ut til media på nordsamisk og norsk.

Frist for bidrag til pressemeldinger er 21. september 2016. 

5.      Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer

Sametinget som politisk organ er ikke underordnet regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets av­gjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvaret når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Sametinget fikk i 1999 unntak fra bruttobud­sjetteringsprinsippet og får sin bevilgning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Sametinget mottar også en årlig bevilgning fra Utenriksdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Olje-og energidepartementet.

Økonomiforvaltningen i Sametinget skal skje i henhold til Reglement for økonomi­styring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Presiseringer framgår av Kommunal- og moderniseringsdepartementets reglement for Sametingets økonomiforvaltning av 30.juni 2014 og Finansdepartementets rundskriv av 25. november 2013 om økonomiregelverket for virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R-106).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringer til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig om sin virksomhet til Stortinget. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fra og med budsjetterminen 2007 er alle tildelinger til Sametinget samordnet i ett til­delingsbrev, jf. pkt. 1.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Nød­vendig informasjon om tildelinger til Sametinget for budsjetterminen 2017, med forbe­hold om behandlingen i Stortinget, oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Frist for innspill til tildelingsbrevet er 21. oktober 2016.

Vi ber om at departementene avklarer sitt tekstbidrag til tildelingsbrevet med Sametinget i forkant av at det sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det kan eventuelt avtales utsatt frist dersom det er behov for å gjennomføre dialog med Sametinget først.

For øvrig har hvert departement ansvar for å oversende egne brev med utbetaling av sine respektive bevilgninger.

6.      Oppsummering av frister

15. februar 2016

Frist for å informere om satsingsforslag

5. desember 2016                           

Bidrag til publikasjonen ”Bevilgninger til   samiske formål i stats­budsjettet 2017”

21. september 2016

Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag   til pressemeldinger

21. oktober 2016

Innspill til tildelingsbrev til Sametinget   for budsjetterminen 2017

Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi ber om at tekstbidrag også leveres elektronisk.

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rund­skrivet, ber vi om at det tas kontakt med rådgiver Kirsti Sveen Torjesen (e-post kst@kmd.dep.no eller telefon 44858). Spørsmål om bidrag til tildelingsbrevet kan stilles til seniorrådgiver Hans Erik Børresen (e-post heb@kmd.dep.no eller telefon 48442). Spørsmål om publikasjonen kan stilles til rådgiver Kirsti Sveen Torjesen (kst@kmd.dep.no eller telefon 44858) eller rådgiver Hanne Lauveng (e-post hal@kmd.dep.no eller telefon 47165).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om å bli orientert dersom det legges opp til endringer i bevilgninger til samiske formål i øvrige prosesser i løpet av budsjettåret, jf.

Finansdepartementets rundskriv R-11/2014. Eksempelvis ønsker vi kopi av brev til Finansdepartementet fra øvrige departementer om eventuelle samiske innsparingstiltak.    

 

Med hilsen 

 

Elin Bøe Elgsaas                                                  Kirsti Sveen Torjesen
avdelingsdirektør                                                 rådgiver