Statsbudsjettet 1999 - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - kvinnerettede tiltak

Brev av 16.03.1999 til Statens nærings- og distriktsutviklingfond

Til: Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Dato: 16.03.1999

Statsbudsjettet 1999 – Statens nærings- og distriktsutviklingsfond – kap. 2420 post 50 Utviklingstilskudd – kvinnerettede tiltak

Nærings- og handelsdepartementet har i disposisjonsbrevet for 1999 øremerket 10 mill. kroner til kvinnerettede tiltak. Det er uttalt at en vil komme tilbake med nærmere retningslinjer.

Departementet har i møter med andre departementer, berørte organisasjoner og undervisningsinstitusjoner samt SND drøftet opplegget for en ny satsing for økt deltaking av kvinner i næringslivet.

Målgruppene for satsingen skal være høyt kvalifiserte kvinner som ønsker å starte egen næringsvirksomhet og kvinner som på kort eller lang sikt med stor grad av sannsynlighet vil kunne gå inn i lederstillinger i næringslivet. Satsingen skal videre rette seg delvis mot utdanningssystemet, og da spesielt mot fagskoler/høyskoler og universiteter. De lederstillingene det tas sikte på innenfor satsingen kan være i eksisterende bedrifter og bedriftenes styrer. Tiltak som kan øke kvinnerepresentasjonen i næringslivets organisasjoner, hører også inn under satsingen.

De prosjektene som SND finner å kunne støtte skal ha en klar målstruktur. Målene skal kunne la seg konkretisere. Det skal utarbeides en sluttrapport hvor det gis en sammenstilling av delmålene for enkeltprosjektene sett i relasjon til satsingens hovedmål. Som et ledd i utarbeidingen av sluttrapporten, kan det gjennomføres en eller flere eksterne evalueringer.

I vedlagte notat er det redegjort nærmere for satsingen.

Det vises for øvrig til departementets disposisjonsbrev av 20. januar 1999.

Med hilsen

Tor Hernæs (e.f.)

Ekspedisjonssjef

Arnt Egil Ursin

Avdelingsdirektør

Vedlegg