Statsbudsjettet 2004 - Kap. 551 post 61 - Næringsrettede utviklingstiltak. Tentativ, fylkesvis rammefordeling

Se adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3410-11 TRB

05.04.2004

Statsbudsjettet 2004 - Kap. 551 post 61 - Næringsrettede utviklingstiltak. Tentativ, fylkesvis rammefordeling

Det vises til tidligere orienteringer, senest Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) orienteringsbrev av 10.02.04 der kommunal- og regionalministeren redegjorde for ordningen med næringsrettede utviklingstiltak – statsbudsjettet 2004 kap. 551 post 61. I brevet signaliserte departementet at det ville gå ut nytt brev fra KRD med indikative planleggingsrammer så snart ESA har tatt stilling til den notifiserte transportstøtteordningen. Ordningen og det geografiske virkeområdet ble godkjent av ESA 25.02.04. Vi viser også til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2004, Budsjett-innst. S.nr. 5 (2003 – 2004) om innhold og organisering av arbeidet.

Tidsfrister og krav til handlingsplanene

Fristen for innsending av handlingsplaner til departementet er satt til utgangen av april. Fylkeskommunene er bedt om å koordinere de forslagene som kommer inn slik at det sendes én handlingsplan fra hvert fylke. Handlingsplanene skal inneholde en prioritert opplisting av tiltakene samt forslag om hvilke aktører som bør forvalte midlene.

Handlingsplanene må være mest mulig konkrete i forhold til de forslagene som prioriteres. I den grad det er mulig å gruppere tiltakene etter art, er det fra departementets side ønskelig at dette gjøres i handlingsplanene. Dersom det er grenseoverskridende tiltak, må disse listes opp i handlingsplanen.

I handlingsplanen må det redegjøres både for hvordan arbeidet har vært organisert, og hvilke prosesser som har vært gjennomført for å få frem de ulike tiltakene. I tillegg må det fremkomme om det er konsensus om de ulike tiltakene. I brevet forutsettes det at det skal gjennomføres en dialog mellom KRD og regionalt nivå på bakgrunn av de innsendte handlingsplanene. For at denne dialogen skal bli mest mulig konstruktiv, er det ønskelig at hvert fylke gir tydelige signal i handlingsplanene hva som ønskes drøftet med departementet og hva hvert fylke vil ha tilbakemeldinger på. Når det gjelder Oppland fylke, inngår midlene i kap. 551 post 61 som tidligere signalisert i ”Fritt fram”-forsøket. Departementet legger av den grunn derfor ikke opp til en sentral godkjenning av handlingsplanen fra dette fylket, men at planen sendes KRD til orientering.

Departementet tar sikte på endelig beslutning om bruk og forvaltning av midlene senest sommeren 2004.

I forbindelse med revidert budsjett for 2004 legger regjeringen opp til å gi en foreløpig rapportering til Stortinget av prosessene med utarbeidelsen av handlingsplanene. I tråd med vårt brev av 10.02.04 minner vi om at frist for kortfattet statusrapport til departementet er 15.04.04.

Økonomiske planleggingsrammer for 2004

Stortinget har gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2004 satt av 500 millioner kroner til næringsrettede utviklingstiltak i de regionene som er omfattet av omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Av dette kan 295 mill. kroner utbetales i 2004. Resten (205 mill. kroner) kan det gis tilsagn for, med utbetaling fra 2005.

Kostnadsøkningen for hvert fylke vil ligge til grunn for den fylkesvise fordelingen av næringsrettede utviklingsmidler. Den fylkesvise kostnadsøkningen ser slik ut for 2004:

Fylke

Total kostnadsøkning (mill. kr)

Hedmark

40

Oppland

36

Buskerud

18

Telemark

28

Aust-Agder

11

Vest-Agder

4

Rogaland

21

Hordaland

54

Sogn og Fjordane

89

Møre og Romsdal

72

Sør-Trøndelag

31

Nord-Trøndelag

26

Nordland

169

Troms

95

Sum

700

Tabell 1. Fylkesvis kostnadsøkning for 2004.

På grunn av prinsippet om at ingen områder eller regioner skal motta mer i kompensasjonstiltak enn de totalt sett får i avgiftsøkning, må det ved fordelingen av de næringsrettede tiltakene tas hensyn til at noen fylker også blir kompensert gjennom transportstøtteordningen.

Transportstøtten er en rettighetsbasert ordning. Den endelige fordelingen av transportstøtten er først klar våren/sommeren 2005 fordi den vil bli utbetalt etterskuddsvis. For 2004 må departementet derfor basere seg på indikative beregninger av antatt transportstøtteomfang. Dette innebærer at det på nåværende tidspunkt vil være vanskelig å foreta en matematisk riktig fylkesvis fordeling av de næringsrettede utviklingsmidlene for 2004. Over tid er det imidlertid et mål at alle fylkene/regionene skal bli kompensert tilsvarende de økte avgiftsinntektene som følger av omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften.

I denne forbindelse understrekes viktigheten av å se utviklingsmidlene i et langsiktig perspektiv. Erfaringer og evalueringer fra utviklingsarbeid viser klart at for å få en positiv utvikling, er det nødvendig å ha ulik tilnærming på denne type arbeid. Dette innebærer at en del av tiltakene i handlingsplanene kan og bør strekke seg over flere år.

I tillegg har regjeringen, i tråd med Stortingets ønsker, åpnet muligheten for at det kan avsettes midler til bransjerettede program, jf. KRDs brev av 10.02.04. Som en del av arbeidet med de regionale handlingsplanene ønsker regjeringen at partene selv kommer med innspill på hvilke typer virksomhet som i særlig grad vil bli rammet i den enkelte region. Intensjonen er å identifisere om det vil være ønskelig å legge opp egne bransjevise program. Kommunal- og regionaldepartementet har foreløpig avsatt 100 millioner kroner av den totale rammen til en slik bransjerettet pott. Også det nasjonale virkemiddelapparatet har blitt invitert til å komme med innspill til hvilke bransjerettede program som i tilfelle kan være ønskelig å etablere. Det vil på bakgrunn av de forslagene som kommer inn, bli tatt stilling til hvordan midlene skal fordeles.

Mot denne bakgrunn blir den indikative, fylkesvise fordelingen av de næringsrettede utviklingsmidlene slik for 2004:

Fylke

Næringsrettede utviklingsmidler

Bevilgning til utbetaling i 2004

Tilsagnsfullmakt til utbetaling i påfølgende budsjettår

Hedmark

26,0

15,3

10,7

Oppland

23,0

13,5

9,5

Buskerud

15,0

8,9

6,1

Telemark

22,0

13,0

9,0

Aust-Agder

8,8

5,2

3,6

Vest-Agder

3,5

2,0

1,5

Rogaland

16,7

9,9

6,8

Hordaland

40,0

23,6

16,4

Sogn og Fjordane

39,0

23,0

16,0

Møre og Romsdal

20,0

11,8

8,2

Sør-Trøndelag

10,0

5,9

4,1

Nord-Trøndelag

8,0

4,7

3,3

Nordland

99,0

58,4

40,6

Troms

64,0

37,8

26,2

Sum

395,0

233,0

162,0

Tabell 2. Tentativ fylkesvis fordeling av næringsrettede utviklingsmidlene. Mill. kr.

Som det fremgår, kan ikke hele beløpet utbetales i 2004 fordi nær halvparten av budsjettposten er gitt som tilsagnsfullmakt. Tabellen baserer seg på en antatt transportstøttekostnad på 200 mill. kr for 2004. Siden dette er et foreløpig og noe usikkert tall og for å hindre at utslagene i noen fylker skal bli urimelige, baserer den fylkesvise fordelingen seg på en kombinert skjønnsmessig og objektiv fordelingsmodell. Dette gjøres for å sikre at alle fylker skal få mest mulig hensiktsmessige planleggingsrammer for arbeidet sitt. Dette kan ha den konsekvens at noen fylker blir ”overkompensert” i 2004 mens andre blir ”underkompensert”. En eventuell over- eller underkompensasjon vil bli korrigert fra og med 2005 når omfanget og den geografiske fordelingen av transportstøtten er kjent. Videre baserer fordelingen seg på at 100 mill. kr foreløpig holdes av til eventuelle bransjerettede program. Dersom det basert på regionale ønsker ikke er grunnlag for bransjerettede programsatsinger, vil selvsagt også denne potten bli fylkesvis fordelt. I tillegg er det trukket fra 5 mill. kr til administrasjon av transportstøtteordningen og til en følgeevaluering av de næringsrettede utviklingsmidlene.

Det presiseres at disse tallene kun er indikative, og ikke må sees på som endelige, absolutte størrelser. Eventuelle skjevheter vil bli rettet opp for senere budsjettår etter hvert som departementet får oversikt over de reelle transportstøtteutbetalingene og det kommer en avklaring på hvordan de bransjerettede midlene skal fordeles. Det er også regjeringens intensjon å øke den totale rammen etter hvert som overgangsordningen fases ut. Områder i sone 3 og 4 ligger derfor an til få høyere støtte i takt med utfasingen av overgangsordningen. For øvrig må departementet ta forbehold om utfallet av Stortingets behandling av saken om ulike næringers konkurranseflater mot EØS-området og eventuelle nye notifiseringsrunder med ESA. Dersom flere bedrifter viser seg å bli unntatt avgiftsøkning, vil provenyeffekten totalt bli mindre og dermed gi en mindre pott til fordeling.

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker lykke til i det videre arbeidet med de næringsrettede utviklingstiltakene!

Med hilsen

Tor Saglie e.f.Adresseliste:
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune

Kopi:
Utdannings- og forskningsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Innovasjon Norge, hovedkontoret
Norges Forskningsråd
SIVA, hovedkontoret
NHO, hovedkontoret
HSH
KS, sentralt
Sametinget t.o.