Statsbudsjettet 2015. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Rundskriv H-2/15

1. Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2015 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102) og endringslov av 1.2.2013. Rundskrivet vil også bli lagt ut på KMDs hjemmeside på regjeringen.no under ”Tema”, ”Politiske partier” og på FM-nett under KMDs embetsoppdrag, resultatområde 69 ”Partistøtteordningen”.

Partilovnemnda har for 2015 fattet i alt 105 vedtak om avkortning av statlig partistøtte. Ytterligere vedtak forventes å foreligge senere i år. Vedtaksbrevene er tilgjengelig i Partiportalen. Departementet forutsetter at fylkesmennene legger til grunn nemndas vedtak når søknader om tilskudd behandles.

Ved utbetaling av støtte for 2015 legges satsene i dette rundskrivet til grunn sammen med Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle valgstatistikk for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011, jf siste avsnitt.

Utbetalingen baseres på godkjente søknader for valgperioden med fradrag av søknader fra partilag der Partilovnemnda har bestemt at hele eller deler av støtten skal holdes tilbake, jf ovennevnte avsnitt. Utbetalingen skjer fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for hele landet etter kontroll av de respektive søknader i det enkelte fylke.

2. Endringer i partiloven

2.1 Konsekvenser for utbetaling av tilskudd

Stortinget vedtok 10. januar 2013 endringer i partiloven. Loven trådte i kraft 1. mars 2013. Det vises til følgende lenke:

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102

Som nevnt i rundskrivet for 2013, får § 12 nytt sjette ledd og § 13 nytt femte ledd konsekvenser for fylkesmennenes oppgaver. Bestemmelsene pålegger partiledd på hhv. fylkesnivå og kommunenivå plikt til å gi fylkesmannen nærmere informasjon om kontoforhold før utbetaling av statsstøtte kan finne sted. Bestemmelsene lyder:

Før statlig støtte kan utbetales, skal søker gi fylkesmannen opplysninger om hvilken bankkonto utbetalingen skal skje til, navn på kontoinnehaver og hvem som har disposisjonsrett. Bekreftelse skal gis minst én gang årlig ”.

2.2 Behandling av søknader

Fra 1.12 2014 har alle partier (lokale ledd, fylkesledd og sentrale partier) kunnet benytte seg av partiportalen: http://partistotte.no. Her kan bl.a partiene søke om støtte og bekrefte kontoopplysninger. Et partiledd søker én gang i valgperioden, men må bekrefte kontoopplysninger hvert år før statstilskuddet blir utbetalt. Når et parti søker/bekrefter kontoopplysninger, må det oppgis hvem som er kontoinnehaver, hvem som har disposisjonsrett og adresseopplysninger for leder og kasserer for partiet.

Nytt av året i søknadsskjemaet er at ”Kasserer” er byttet ut med «Kontakt person til SSB.» Dette betyr at SSB og Fylkesmannen Sogn og Fjordane vil bruke denne personen m/adresseopplysninger i sin kontakt med vedkommende partiledd. Det er viktig at alle partiledd oppdaterer Partiportalen hver gang det foretas endringer i listen i foregående avsnitt.   

Partileddene kan også søke på papir. Her er en lenke til papirskjemaet. 

3. Utbetaling av tilskudd i 2015

I likhet med foregående år skal fylkesmennene i 2015 foreta utbetalinger på kap. 520 post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet betaler ut tilskudd til hovedorganisasjonene og de sentrale ungdomsorganisasjonene.

Det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane administrerer, skal benyttes ved registrering og utbetaling av tilskudd til de politiske partiene. Søknadsskjema finnes på partistotte.no

Partileddenes søknad gjelder for hele valgperioden, jf partiloven jf §§ 12 fjerde ledd og 13 tredje ledd. Søknader som mottas i 2015, gjelder kun for dette året siden det er kommunevalg høsten 2015. Det skal ikke utbetales støtte for forutgående år i valgperioden.

Utbetalinger i 2015 blir 16. mars (hovedutkjøring) og dessuten 1. juli, 20. september og 15. november. De tre sistnevnte utbetalinger er for partiledd som har søkt om støtte eller bekreftet kontoopplysninger senere enn 16. mars. Pengene vil være på partileddenes konti ca. 10 dager senere.

Siste frist for søknad om støtte/ bekrefte konto- og adresseopplysninger for 2015 er 15. november 2015. Det er et krav om at partileddet må eksistere på søknadstidspunktet.

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av KMD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg.. Satsene legges for øvrig også automatisk inn i Partiportalen sammen med statistikkgrunnlaget. 

4. Satser for 2015

Ved beregning av tilskuddet for 2015 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen med tabellene fra SSB for 2011-valget:

Post 71.01

Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner

kr. 12,38

Post 71.02

Grunnstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner

kr. 1 351

Post 73.01

Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

kr. 28,73

Post 73.02

Grunnstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

 

kr. 49 178

Post 75

Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner

kr. 9,07

Merk at det gis kun ett grunnstøttebeløp pr. parti. Vilkåret er likevel at partileddet som det søkes støtte for, enten må ha minst 4 prosent av stemmene eller minst èn representant i kommunestyret /fylkestinget ved siste valg. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, gis ett grunnstøttebeløp pr. liste.

Eventuelle spørsmål om det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet i Partiportalen kan sendes til:
fmsfasa@fylkesmannen.no

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan sendes til:
jon@kmd.dep.no

 

Med hilsen                                                                        

Oskar Petter Jensrud (e.f.)
avdelingsdirektør
Jens-Oscar Nergård
 seniorrådgiver