Statusrapport for IT-, kundskabs- og innovationscenteret på Fornebu (.pdf)

Stortinget fattet 4. juni 2003 følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringen innen ett år om å fremlegge en statusrapport om IT- og kunnskapssenteret på Fornebu, med vekt på å få en vurdering av om utviklingen av senteret er i tråd med Stortingets intensj

Stortinget ba 4. juni 2003 Regjeringen fremlegge en statusrapport om IT- og kunnskapssenteret på Fornebu innen ett år. Det danske konsulentselskapet Oxford Research AS overleverte statusrapport til nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen tirsdag 2. mars 2004.