St.meld. nr. 14 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Om verksemda til Den Norske Stats Husbank 1996-97

Om verksemda til Den Norske Stats Husbank 1996-97

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no