St.meld. nr. 33 (2007-2008)

Eit sterkt lokaldemokrati

Til innhaldsliste

1 Litteratur

Agenda (2006): Kompetanseutfordringer i kommunene. Strukturelle forskjeller og lokale opplevelser. Rapport R5472

Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Håndbok ungdomsråd

Berglund, Frode og Marte Winsvold (2005): Unge folkevalgte – Om rekruttering og frafall blant unge forlkevalgte i norsk lokalpolitikk. NIBR-rapport 2005:9. Oslo: NIBR

Bjørklund, Tor (2005): «Maktutredningens diagnose av lokaldemokratiet», Jo Sagli og Tor Bjørklund (red.) Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 198 – 210

Bjørklund, Tor (2002): «Den stadig synkende deltakelsen ved lokalvalg – noen årsaker og konsekvenser», i Bernt Aardal (red.): Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Oslo: Kommuneforlaget

Bjørklund, Tor og Johannes Bergh (2005): Innvandrerne i lokalpolitikken – En suksesshistorie? i Bjørklund, Tor og Jo Saglie (red.) (2005) Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademiske

Bjørklund, Tor og Jo Saglie (red.) (2005): Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk

Bjørklund, Tor og Jo Saglie (2000): Lokalvalget i 1999. Rekordlav og rekordhøy deltakelse. Oslo, Rapport 2000:12 (Nettversjon), Institutt for samfunnsforskning

Buck, Marcus, Helge O. Larsen og Helen Sagrup (2000): Demokratisk nyvinning eller mislykket eksperiment? En evaluering av forsøket med direktevalg av orfører i 20 kommuner. Tromsø: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Buck, Marcus, Helge O. Larsen og Tord Willumsen (2006): Når folket får velge, Forsøkene med direkte val av ordfører som deltakelses- og styringsform. Oslo: Kommunalforlaget

Christensen, Dag Arne og Jacob Aars (2008): Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. En empirisk analyse av ordførervalgene i 48 norske kommuner i 2007. Rokkansenteret. Rapport 2 2008

Christensen, Dag Arne, Tor Midtbø, Hans-Erik Ringkjøb, Jacob Aars og Lars Svåsand (2004): Ny personvalgordning og kva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Rokkkansenter rapport 8 – 2004. Bergen: Rokkansenteret

Dahlerup, Drude red.(2006): Women, Quotas and Politics. Routledge, London and New York

Dahlerup, Drude og Lenita Freidenvall (2008): Kvotering. Pocketbiblioteket SNS Forlag

Deltasenteret (2006): Tilgjengelighet til val

Deltasenteret (2006): Deltakelse i politisk arbeid. Forutsetninger og like muligheter for alle

Dokument nr. 8:04 (2003 – 2004) Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og May Britt Vihovde om oppnevning av en kommisjon for lokaldemokrati

Dokument nr. 8:02 (2003 – 2004) Forslag frå stortingsrepresentantane Aslaug Haga og Marit Arnstad om etablering av eit lokaldemokratisk idéutval

Dokument nr. 12: 9 (2003 – 2004)

Ervik, Bjørn (2005): Har kommunevalgene mistet betydning i velgernes øyne? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift2005 (4): 307 – 333

Fimreite, Anne Lise og Jacob Aars (2005): «Governance med kommunen som nav – tre nettverk i Kristiansand», i Anne Lise Fimreite og Tor Medalen (red.) Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Oslo: Spartacus Forlag

Farsund, Arild, Ann Karin T. Holmen og Ståle Opedal (2006): Stifinnerkommunenes samarbeid med lokalt næringsliv. Presentasjon, http://www.kunnskapsnettverk.no/C8/C14/Stifinnerprogrammet/Document %20Library/Presentasjon %20av %20bedriftsunders %c3 %b8kelsen %20i %20stifinnerkommunene.ppt

Fimreite, Anne Lise, Yngve Flo, Tommy Tranvik og Jacob Aars (2004): Tillit mellom forvaltningsnivåene – sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene. Rokkanrapport 2004:2

Flo, Yngve (2007): Eit sjølvstyre med meirverdi. Kommunal Rapport nr. 31/2007

Flo, Yngve (2004): Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900. Avhandling til dr.art.-graden, Universitetet i Bergen

Franklin, Mark N. (2004): Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies since 1945. Cambridge: Cambridge University Press

Gruppe for ungdomdemokrati (2007): 120 punkter for å øke den demokratiske deltagelsen blant unge.KRD http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Kleppa-onsker-ungdomsrad.html?id=494210

Grønlie, Tore (1987), «Velferdskommune og utjevningsstat 1945 – 1975», i Næss, Hans Eyvind, Edgar Hovland, Tore Grønlie, Harald Baldersheim og Rolf Danielsen: Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år. Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø: Universitetsforlaget

Hagen, Terje og Rune Sørensen (2001): Kommunal organisering. Oslo: Universitetsforlaget

Halsaa, Beatrice (2007): Kvinner og politisk deltagelse i det multikulturelle Europa. Foredrag på regjeringens oppstartskonferansen for Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken, Stjørdal 13.11.2007, www.krd.dep.no

Hansen, Tore (2005): «Lokalpolitisk uavhengighet og statlig styring» som vedlegg i NOU 2005:6 Samspill og tillit. Om staten og Lokaldemokratiet

Hellevik, Ottar og Johannes Bergh (2005): «Ny ordning – uendret resultat» i Bjørklund, Tor og Jo Saglie (red.): Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hertzberg, Carsten (2006): Particapatory budgets in Germany and Europe – a report on the process and results. Innlegg for Lokaldemokratikomisjonen , Berlin, Januar 2006

Hoffmann-Lange, Ursula (2006): Lowering the Voting Age to 16? An Emprical Contribution Based on German Data. Innlegg for lokaldemokratikommisjonen, Berlin, Januar 2006

Hovik, Sissel og Inger Marie Stigen (2004): Kommunal organisering 2004. Notat 2004:124 NIBR 2004

Innst.O. nr. 21 (2006 – 2007): Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid)

Innst.O. nr. 9 (2006 – 2007): Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (komitémodell, avtalevalg m.m.)

Innst.O. nr. 60 (2004 – 2005): Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Innst.S. nr. 203 (2006 – 2007): Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Kjell Engebretsen, Anita Apelthun Sæle, Heidi Grande Røys, Magnhild Meltveit Kleppa og Trine Skei Grande om endringer i Grunnloven § 49 a om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret

Innst.S. nr. 110 (1988 – 89): Innstilling til kommunal- og miljøvernkomiteen om samtykke til å undertegning og godkjenning av Europakonvensjonen av 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2007): Hvem stemmer og hvorfor. Om ulike etniske gruppers valgdeltakelse. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: IMDi-rapport 11 – 2007

Jamtøy, Ann Iren (2001): «Den lokale samtalen» – En studie av politisk kommunikasjon i lokaldemokratiet, Hovedoppgave i statsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Klausen, Jan Erling og Dag Arne Christenesen (2006): «Innbyggerinitiativ og lokaldemokrati» i NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Kommunal- og regionaldepartementet (2004): Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren.Publikasjonsnummer: H-2143 Februar 2004. http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rundskriv/2004/Publikasjonsnummer-H-2143.html?id=109361

Kommunal- og regionaldepartementet (2007): Statlig styring av kommunesektoren – veileder for arbeidet med tiltak og reformer som berører kommuner og fylkeskommuner.Brosjyre/veiledning. Publikasjonsnummer H-2186

Kommunal- og regionaldepartementet (2000): Veileder i forventningsbrevmetoden.Hvordan kan styringsdialogen mellom staten og kommunene samordnes og forbedres? (KRD-Rundskriv H-2113). http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rundskriv/2000/Publikasjonsnummer-H-2113.html?id=108615

KS (2008): Bilaterale avtalers funksjon og muligheter i styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren. Rapport

Landslaget for lokalviser (2007): Vi har noko med det… Prosjektrapport

Larsen, Helge O. (1992): Ved Roret. Folkevalgte i styringsrollen. Oslo: Kommuneforlaget

Larsen, Helge O. og Audun Offerdal (1992): Demokrati uten deltakere? Arbeidsvilkår og lederroller i kommunepolitikken. Oslo: Kommuneforlaget

Larsen, Helge O. og Tord Willumsen (2007): Myndige ordførere? En evaluering av forsøkene med utvidet myndihet for ordførere i ni forsøkskommuner. Høgskolen i Nesna skriftserie. Nr. 70

Larserud, Stina og Rita Taphorn (2007 ): Designing for Equality. Best-fit, medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems and gender quatos. International IDEA, Stockholm, Sweden

Lidén, Hilde og Guro Ødegård (2002): Ungt engasjement. Ungdoms samfunnsengasjement og lokalpolitisk deltakelse. NOVA Rapport 6/02

Lowndes, Vivien, Lawrence Pratchett and Gary Stoker (2005): The development, testing and validation of anauditing tool of participation by citzens in local public life.Europarådet

Midtbø, Tor (2006): «Valdeltakelsen ved kommunevalg: Betre enn sitt rykte?» i NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Myrvold, Trine M. og Hilde Lorenzen (2006) Demokrati i motvind. Demokrati i motvind. Lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk. NIBR-rapport 2006:2

Myrvold, Trine Monica, Sigrid Skålnes og Marte Winsvold (2004): Et offentlig rom for lokaldemokratiet? Deltakelse, dialog og politisk meningsdanning. NIBR-rapport 2004:9

NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

NOU 2005:6 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet

NOU 2004:25 Penger teller, men stemmer avgjør

NOU 2003:19 Makt og demokrati

NOU 2001:3: Velgere, valgordning, valgte

NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner

Nødland, Svein Inge, Nils Asle Bergsgard, Anett Bjelland og Einar Leknes (2007): Kommunenes samhandling med frivilig sektor. Rapport IRIS 2007/047.

Offerdal, Audun (1991): «Kommunepolitikaren- rolleforventning og røyndom» i Jon Naustdalslid (red.) Kommunal styring.Oslo: Det norske samlaget

Offerdal, Audun (1968): Rekrutteringen av de folkevalgte i Oslo. Nominasjonene og de nominerte. Kommunevalget 1967. Oslo: Universitetsforlaget

Offerdal, Audun og Jacob Aars red. (2000): Lokaldemokratiet: Status og utfordringer: Aktuelle forskningsbidrag. Oslo: Kommuneforlaget

Offerdal, Audun og Jacob Aars (red.) (1998): Lokaldemokratiet: status og utfordringer: aktuelle forskningsbidrag. Oslo: Kommunenes Sentralfrobund

Offerdal, Audun og Hans-Erik Ringkjøb (2002): «Medlemsgrunnlag og medlemsaktivitet i lokale partilag», i Oddbjørn Bukve og Audun Offerdal (red.): Den nye kommunen. Om verknaden av organisasjonsendringar i kommunane. Oslo: Det norske samlaget

Offerdal, Audun og Wenche Østrem (1991): Personskifte og arbeidsvilkår i kommunepolitikken. Sluttrapport frå prosjektet «Arbeidssituasjonen til dei folkevalde i Sogn og Fjordane». Oslo: Kommunenes sentralforbund

Offerdal, Audun og Wenche Østrem (1990): Personskifte og arbeidsvilkår i kommunalpolitikken: sluttrapport frå prosjektet «Arbeidssituasjonen til dei folkevalde i Sogn og Fjordane». Rapport 3/90. Oslo: Kommunenes Sentralforbund

Ot.prp. nr. 32 (2007 – 2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Ot.prp. nr. 97 (2005 – 2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren)

Ot.prp. nr. 96 (2005 – 2006) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m (komitémodell, avtalevalg m.m.)

Ot.prp. nr. 95 (2005 – 2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid)

Ot.prp. nr. 84 (2004 – 2005) Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)

Ot.prp. nr. 44 (2004 – 2005) Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Opedal, Ståle (2006): Stifinner-kommunenes samarbeid med lokale foreninger og lag. Presentasjon, www.kunnskapsnettverk.no/C8/C14/Stifinnerprogrammet/Document %20Library/Presentasjon %20av %20foreninger %20og %20lag %20unders %c3 %b8kelsen %20i %20stifinnerkommunene.ppt

Putnam, Robert D. (1993): Making Democracy Work: Civic tradition in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press

Rasmussen, Knut (1993): «’Elle melle…’ utvelgelse av listekandidater ved kommunevalg». Hovedfagsoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Ringkjøb, Hans-Erik (1997): Rekruttering til lokalpolitikken. Ei undersøking av partia sitt rekrutterings- og nominasjonsarbeid i fire norske kommunar. Rapport nr. 54. Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Ringkjøb, Hans-Erik, Bjarte Folkestad, Audun Offerdal og Jacob Aars (2007): Demokrati heile vegen – gode styringsgrep og metodar for folkevalte. Rapport 1 2007, Rokkansenteret

Ringkjøb, Hans-Erik, Jacob Aars, Signy Irene Vabo (2008): Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Rokkansenteret Rapport 1 2008

Ringkjøb, Hans-Erik og Jacob Aars (2008): Får vi også vere med? Om kvinner i norsk lokalpolitikk. Rokkansenteret, notat nr. 3

Ringkjøb, Hans-Erik og Jacob Aars (2007a): «Partidemokrati uten deltakere – om partienes nominasjons- og rekrutteringsprosesser i lokalpolitikken» Tidsskrift for samfunnsforskningnr. 3

Ringkjøb, Hans-Erik og Jacob Aars (2007b): «De utskjelte lokallistene» i Dagbladet24. august 2007

Saglie, Jo (2002): «Lokaldemokratiet – betre enn sitt rykte», i Bernt Aardal (red.): Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Oslo: Kommuneforlaget

Skålnes, Sigrid (2004): Kommunevalg i Nittedal. Lokal valgkamp og lav valgdeltakelse. Norsk institutt for by- og regionforskning: NIBR-notat 2004:103

Smith, Graham (2005): Beyond the ballot. 57 Democratic Innovations from Around the World. London: The Power Inquiry

Soria Moria-erklæringen, www.regjeringen.no

Statskonsult (2006):13 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsromRapport 2006:13

Stigen, Inger Marie og Gro Sandkjær Hansen (2007): Enhetsfylket – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning?NIBR 2007

Stigen, Inger Marie og Signy Irene Vabo (2001): «New Public Management-inspirerte organisasjonsløsninger i norske kommuner – blir lokalpolitikken «dum»?», i Fimreite, Anne Lise, Helge O. Larsen og Jacob Aars (red.): Lekmannsstyre under press. Oslo: Kommuneforlaget

St.meld. nr. 4 (2007 – 2008) Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2006–2007

St.meld. nr. 39 (2006 – 2007) Frivillighet for alle

St.meld. nr. 17 (2006 – 2007) Eit informasjonssamfunn for alle

St. meld. nr. 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – regional framtid

St.meld. nr. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer

St.meld. nr. 23 (2005 – 2006) Om gjennomføring av Europapolitikken

St.prp. nr. 57 (2007 – 2008) Kommuneproposisjonen 2009

St.prp. nr. 1 (2006 – 2007) Statsbudsjettet

St.prp. nr. 19 (1988 – 89) Om samtykke til undertegning og godkjenning av Europarådskonvensjonen av 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre

Strømsnes, Kristin (2002): Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: teoretisk argument og empirisk dokumentasjon. Rokkansenteret Notat 9 – 2002

Søberg, Morten (2005): «Rådgjevande folkerøystingar og ‘referendum-paradoks’». Norsk statsvitenskapelig tidsskrift2005 (2): 137 – 153

Sørensen, Rune J. (2007): Omstilling og utvikling i norske kommuner Mye skrik og lite ull? Handelshøyskolen BI

Ungdomsstyrelsen (1999): «Röstrett vid 16 år i Tyskland. Erfarenheter av sänkningen av den kommunala röstrettsalderen till 16 år i ett antal tyska delstater.» Stockholm

Winsvold, Marte og Trine Myrvold (2005): «Lokalavisene som offentlige rom. Befolkninga ytrer, politikerne lytter», i Jo Saglie og Tor Bjørklund (red.): Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk

Wollmann, Hellmut (2005) i Rikke Berg og Nirmala Rao (ed.) Transforming local political leadership. Palgrave Macmillan

Aardal, Bernt (2002): «Demokrati og valgdeltakelse – en innføring og oversikt», i Bernt Aardal (red.): Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Oslo: Kommuneforlaget

Aars, Jacob (2006): Hvorfor delta? Hvorfor la være? Motivasjon for politisk deltakelseNotat presentert ved konferansen «Lokalpolitisk deltakelse – hvordan engasjere», Eidsvoll/Gardermoen 29. – 30. november 2006. http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/red/2006/0175/ddd/pdfv/303952-politisk_motivasjon_-notat.pdf

Aars, Jacob (2005): Demokratipolitikk i norske kommuner? Notat til konferansen «Lokaldemokrati i endring» Stavanger 3. november 2005

Aars, Jacob (2005): Lokalbefolkningen som ressurs. En veileder om bruk av innbyggerhøringer i norske kommuner.Rokkansenteret. Bergen

Aars, Jacob (2001): Et forsvar for representativt demokrati. I «Lekmannstyre under press», festskrift til Audun Offerdal. Oslo: Kommuneforlaget

Aars, Jacob (1997): Rekruttering og personskifte i politikken. En sammenligning av Finland og Norge. Rapport nr. 58, Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, avhandling (doktorgrad)

Aars, Jacob, Anne Lise Fimreite og Anne Homme (2004): Styrt fragmentering og fragmentert styring. Nettverkspolitikk i norske kommuner.http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/red/2004/0151/ddd/pdfv/275550-rapporten_fragmentering_lokaldemokratikomm.pdf

Aars, Jacob og Audun Offerdal (1998): Lokaldemokratiet: status og utfordringer: aktuelle forskningsbidrag. Oslo: Kommunenes Sentralforbund

Aarsæther, Nils og Signy Irene Vabo (2002): Fristilt og velstyrt. Fokus på kommune-Norge. Oslo: Det Norske Samlaget

Til forsida av dokumentet