St.meld. nr. 7 (2005-2006)

Målbruk i offentleg teneste

Målbruk i offentleg teneste

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no