Storgaten 28 A

Innledning

Vi viser til brev 15. november 2012 fra Torkildsen, Tennøe og co Advokatfirma AS vedrørende søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd for Storgaten 28 AS (org. nr. 968 421 204). Vi viser til ytterligere opplysninger mottatt 21. desember 2012. Søker har anmodet om hastebehandling.

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor. 

Hva saken gjelder

Inger Johanne Langtangen og Hans Petter Langtangen (heretter ”selgerne”) har i henhold til kjøpekontrakt datert 26. oktober 2012 overdratt 15 A-aksjer og 390 B-aksjer i Storgaten 28 AS (heretter ”målselskapet”) til av Gullborgen Holding AS (heretter ”kjøperselskapet”).

De resterende aksjene i målselskapet (5 A-aksjer og 390 B-aksjer) eies av Elisabeth Borgen personlig. Videre eier Elisabeth Borgen samtlige A-aksjer i kjøperselskapet. De resterende B-aksjene (utbytteaksjer) i kjøperselskapet eies av Elisabeth Borgens barn, Christina Borgen Leonthin, Pia Borge og Anikken Borgen. Som følge av ervervet vil alle aksjene i målselskapet være eiet direkte eller indirekte av familien Borgen. Formålet med transaksjonen er å få samlet Storgaten 28 AS i en familiegren.

Kjøperselskapets långiver [u.off. jf. offl.§ 13, jf. fvl.§ 13 første ledd, nr. 2] ønsker i forbindelse med finan­sieringen av målselskapet at målselskapet stiller sikkerhet for gjeldsbrevlån på [u.off. jf. offl.§ 13, jf. fvl.§ 13 første ledd, nr. 2] kroner med pant i målselskapets faste eiendom Storgaten 28, gnr. 208, bnr. 646 i Oslo kommune.

Rettslig grunnlag

I henhold til lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 første ledd kan selskapet ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Kongen kan imidlertid ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd. I forbindelse med unntak fra første ledd kan det samtidig gjøres unntak fra §§ 8-7 til 8-9, jf. § 8-10 andre ledd, andre punktum. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert myndighet etter denne bestemmelsen. Departementet har gitt et generelt unntak fra aksjeloven § 8-10 i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften).

I forarbeidene til aksjeloven fremgår det at dispensasjon ved enkeltvedtak kan gis dersom transaksjonen har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Det fremgår av Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48 at det mest grunnleg­gende hensynet bak forbudet i § 8-10 er ”hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse.” Dette begrunnes nærmere med at det er en klar fare for at aksjeerverv som er finansiert av selskapet selv, ”ikke vil innebære noen reell tilførsel av kapital til selskapet og dermed en svekkelse av selskapets kapitalgrunnlag”. Det uttales også at finansiering av aksjeerverv gjennom selskapets egne midler vil kunne gi grunnlag for spekulasjonsoppkjøp av selskapets aksjer, og at dette igjen kan lede til disposisjoner som er til skade ikke bare for kreditorer og aksjeeiere, men også for arbeidstakere og andre interessegrupper.

Departementets vurdering

Det søkes om at målselskapet kan stille sikkerhet i form av pant i eiendommen til fordel for kjøperselskapets långiver.

Målselskapet er et rent eiendomsselskap. Virksomheten i målselskapet består utelukkende av å eie og drive fast eiendom. Målselskapet har etter departementets vurdering derfor begrenset virksomhet og dermed også begrenset spredning av risiko. I henhold til søknaden har målselskapet ingen ansatte, ingen gjeld per i dag og ingen øvrige kreditorer.   

Kjøperselskapet vil etter ervervet eie 15 A-aksjer og 390 B-aksjer i målselskapet. De øvrige aksjene i målselskapet 5 A-aksjer og 390 B-aksjer eies av Elisabeth Borgen personlig. Kjøperselskapet eies 100 pst. av Elisabeth Borgen og hennes døtre Christina Borgen Leonthin, Pia Borge og Anikken Borgen. Slik departementet forstår det vil ervervet i realiteten føre til at det er de samme eierinteressene bak alle aksjene i målselskapet. Elisabeth Borgen har samtykket skriftlig til sikkerhetsstillelsen.

Det opplyses at målselskapet per i dag ikke har gjeld. Långiver som finansierer ervervet vil således være eneste kreditor i målselskapet. Det fremgår videre av søknaden at den økonomiske situasjonen i målselskapet er solid. Måleselskapet vil etter at transaksjonen er gjennomført ha en egenkapital på [u.off. jf. offl.§ 13, jf. fvl.§ 13 første ledd, nr. 2]. Etter en helhetsvurdering av egenkapitalandelen og selskapets økonomiske situasjon finner departementet at sikkerhetsstillelsen derfor ikke stiller kreditorene i en dårligere eller svekket posisjon. Det opplyses videre at banken har gitt lånetilsagn om lån for erverv av målselskapet, med forbehold om at det gis dispensasjon. Departementet har lagt vekt på at banken har innvilget lån og at banken dermed har vurdert det slik at de økonomiske forpliktelsene som lånet innebærer vil bli dekket. På denne bakgrunn legger departementet til grunn at målselskapet vil ha finansiell kapasitet til å betjene oppkjøpsgjelden.

Forholdet i søknaden ligger tett opp til vilkårene i unntaksforskriften. Unntaksforskriften kommer imidlertid ikke til anvendelse da unntaksforskriften § 11 ikke er oppfylt. Fordi en andel av aksjene i målselskapet er eiet av Elisabeth Borgen personlig blir kjøperselskapet som følge av ervervet ikke direkte eller indirekte eier av samtlige aksjer i målselskapet. Det faktum at Elisabeth Borgen har kontroll over aksjene i kjøperselskapet (døtrene har utbytteaksjer), medfører ikke at kjøperselskapet som sådan direkte eller indirekte eier samtlige aksjer i målselskapet. Det kan ikke settes likhetstegn mellom kjøperselskapet og Elisabeth Borgen personlig. Etter departementets vurdering er imidlertid hensynet til aksjeeiernes interesser tilstrekkelig ivaretatt som følge av eierkonstellasjonen og ved at det er gitt skriftlig samtykke til sikkerhetsstillelsen. Departementet mener på denne bakgrunn at dispensasjon ved enkeltvedtak kan innvilges.    

Departementet mener videre at ervervet og sikkerhetsstillelsen er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Etter departementets vurdering gjør hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10 seg i liten grad gjeldende i denne saken. Departementet har derfor kommet til at det kan innvilges dispensasjon.

Vedtak

I forbindelse med Gullborgen Holding AS sitt erverv av aksjer i Storgaten 28 AS som beskrevet i søknaden, gir Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 annet ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, dispensasjon fra forbudet i aksjeloven § 8-10 mot at et selskap stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Storgaten 28 AS kan stille sikkerhet i form av pant i eiendommen til fordel for Gullborgen Holding AS långiver i forbindelse med erverv av aksjer i Storgaten 28 AS.  

Vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.