Stortingsvalget 2001 - Klage fra Trond Johansen

Stortinget
Karl Johans gate 22
0026 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2560

29.05.2001

STORTINGSVALGET 2001 – KLAGE FRA TROND JOHANSEN

1.Innledning:

Trond Johansen, Åsgårdstrand, har i faks og e-postmelding til departementet 14. mai 2001 påklaget en rekke fylkesvalgstyrers vedtak når det gjelder behandlingen av listeforslag fra Det Liberale Folkepartiet. Klagen er begrunnet i to forhold:

a. Fylkesvalgstyrene i Møre og Romsdal, Hordaland, Buskerud, Aust-Agder, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms har godkjent en valgliste under navnet Det Liberale Folkeparti som ikke utgår fra partiet b. Fylkesvalgstyrene i Hordaland, Vest-Agder, Sør-Trøndelag, Vestfold, Nordland og Akershus har ikke godkjent den liste som lovlig er utgått fra partiet.

I klagen gjøres det klart at det vil bli krevd omvalg i de fylker hvor det lovstridig er godkjent en feilaktig liste og i de fylker hvor en liste lovstridig er underkjent.

Trond Johansen har underskrevet klagen som leder av Det Liberale Folkepartiet.

Trond Johansen er stemmeberettiget i Vestfold fylke, og dermed klageberettiget når det gjelder avgjørelser som blir truffet i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget i dette fylket, jf. valgloven § 71 første ledd.

Departementet antar at saken i utgangspunktet må behandles som en klage på Vestfold fylkesvalgstyres vedtak av 2. mai i sak 3/01. Dette vedtaket lyder:

”Meldingen* tas til etterretning.

Forslagsstillerne gis anledning til å samle 500 underskrifter fra stemmeberettigede i Vestfold samt gi listen et nytt navn.”

(*Den meldingen det vises til er administrasjonens innstilling der det legges opp til at begge listeforslagene som er innlevert i DLFs navn bør forkastes.)

Saken vedr. DLF-listene ble utsatt i fylkesvalgstyrets møte 23.5. I brev av samme dag anfører fylkesvalgstyret at det ikke har truffet noe endelig vedtak angående godkjenning/forkastelse av DLF-listene. De ønsker å avvente Oslo namsretts avgjørelse i den saken Danielsen-gruppen har reist mot fylkesvalgstyret i Akershus. Departementet mener likevel at fylkesvalgstyrets vedtak av 2.5. kan gjøres til gjenstand for klagebehandling.

Realiteten i saken antas å berøre også de øvrige fylker.

Departementet har bedt Trond Johansen komme med eventuelle ytterligere opplysninger i forbindelse med klagen. Fridtjof Frank Gundersen er også bedt om å komme med uttalelse til klagen. Ingen av dem har svart innen den fristen departementet satte.

2. Bakgrunnen for klagen:

Klagen har sin bakgrunn i den striden som pågår i Det Liberale Folkeparti (DLF) om hvem som har rett til å representere partiet. To fraksjoner (heretter kalt ”Danielsen-fraksjonen” og ”Johansen-fraksjonen”) hevder begge at de har rett til å representere partiet.

Danielsen-fraksjonen har levert listeforslag i samtlige 19 fylker, mens Johansen-fraksjonen har levert listeforslag i 8 fylker (Nordland, Sør-Trøndelag, Hordaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Oslo, Akershus og Vestfold).

3. Utviklingen i DLF de siste årene:

Departementet finner grunn til å oppsummere utviklingen og aktiviteten innen partiet de siste årene, så langt dette er kjent for departementet.

a. situasjonen før 2001:

Det nåværende DLF ble stiftet i slutten av 1980-årene, og registrert i 1989 under navnet De Liberale-Europapartiet. Initiativtakere var medlemmer av det opprinnelige DLF, som brøt ut fra Venstre i 1972, men som gikk sammen med Venstre igjen i 1988. Tor Ingar Østerud tok initiativ til stiftelsen av partiet, og var dets første formann.

Partiet skiftet navn til De Liberale i 1991, og til Det Liberale Folkepartiet i 1992.

Partiet stilte til valg ved stortingsvalget i 1997 i Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold.

Partiet oppnådde svært lav oppslutning. Etter valget i 1997 synes mye av aktiviteten i partiet å ha legget nede.

Partiet vedtok vedtekter på landsmøtet i 1996. Vedtektenes § 6 punkt B og C fastsetter blant annet

 • Landsmøtet skal holdes i april måned hvert år og innkalles av sentralstyret med minst 4 ukers varsel.
 • Innkalling sendes fylkeslagene ved deres styrer.
 • Sentralstyret velges for ett år ad gangen.

Vedtektenes § 16 slår fast at det er sentralstyret som avgjør tvil om tolking av vedtektene.

Partiets siste ordinære landsmøte ble holdt 3. mai 1997. På dette landsmøtet ble det valgt et styre med bl.a. Trond Johansen (leder), Arne Lidwin (nestleder) Terje Lidwin (generalsekretær), Tormod Kolsrud (kasserer), Tor Ingar Østerud (styremedlem). (Iflg. redegjørelsen gitt av Johansen-fløyen har Østerud aldri møtt på sentralstyrets møter.)

Sentralstyret avholdt et telefonmøte i 21. mars 1998. På dette møtet ble det bestemt:

 • Det skal ikke holdes landsmøte i partiet. Dette fordi aktiviteten er svært lav.
 • Et arbeidsutvalg får fullmakt til å forestå den daglige ledelsen av partiet på sentralstyrets vegne, inntil sentralstyret er i funksjon igjen. Partiet skal fortsatt eksistere. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og sekretær.
 • Kontingenten settes inntil videre til 0, inntil sentralstyret bestemmer noe annet.
 • Innmeldelser mottas på partiets postboksadresse eller av arbeidsutvalget.
 • Post og henvendelser til partiet administreres av sekretær/nestleder.
 • Arbeidsutvalget skal vurdere partiets situasjon og vurdere om det er grunnlag for normal drift igjen i partiet.

I 1998 ble det søkt notarius publicus i Oslo om navneendring for partiet til Folkepartiet-Generasjonspartiet. Initiativtaker for søknaden var bl.a. Tor Ingar Østerud. Sentralstyret i DLF ble underrettet om dette i brev av 1. desember 1998. Arbeidsutvalget vedtok en protest mot dette, som de oppfattet som et kuppforsøk, og oversendte protesten til notarius publicus. Samtidig slo arbeidsutvalget fast at initiativtakerne til navneendringssøknaden – herunder Østerud – ikke lenger hadde noen rettigheter til bruk av partinavnet. Søknaden om navneendring ble trukket tilbake 21.1.99.

Det er opplyst at fylkeslagene i Akershus og Hordaland har avholdt årsmøter etter telefonmøtet i 1998. Akershus skal ha hatt årsmøte til og med 2000, Hordaland til og med 1999. Tor Ingar Østerud skal ha vært sentral i fylkespartiet i Akershus, og Svend Albertsen i Hordaland.

Trond Johansen har på telefon opplyst at det er registrert innmeldinger fra nye medlemmer i partiet i perioden 1998 – 2000.

b. Situasjonen i 2001.

Etter at det skjedde enkelte suspensjoner/eksklusjoner i Fremskrittspartiet – og utmeldinger fra partiet - tok Østerud og Albertsen kontakt med stortingsrepresentantene Dag Danielsen og Fridtjof Frank Gundersen, med sikte på å få de tidligere FRP-medlemmene til å melde seg inn i DLF

Den 10. mars 2001 avholdt Danielsen-gruppen et møte, der det ble nedsatt et interimstyre som fikk i oppgave å sørge for at aktiviteten i DLF ble tatt opp igjen. Det skulle utarbeides et utkast til nytt partiprogram basert på DLFs Europapolitikk og for øvrig FRPs politikk.

Den 23. mars 2001 ble det avholdt landsmøte i ”det nye DLF”. Innkalling til landsmøtet skal være sendt til alle registrerte medlemmer av partiet, også til Trond Johansen. Innkallingen skjedde ved direkte kontakt til medlemmene – med kort varsel. På dette møtet ble Fridtjof Frank Gundersen valgt til leder, og Dag Danielsen og Vidar Kleppe som nestledere. Det ble vedtatt nye vedtekter og nytt partiprogram. I vedtektene blir det slått fast at DLF skal være et liberalistisk og demokratisk parti.

Vedtektene § 7 fastsetter at landsmøtet er partiets høyeste organ og myndighet. Landsmøtet kalles sammen med minst 4 ukers varsel og holdes innen 1. mars hvert år. Det åpnes for å holde ekstraordinært landsmøte, som kalles sammen med XX dagers varsel.

Trond Johansen har ved telefonhenvendelse og e-post til Fridtjof Frank Gundersen protestert mot fremgangsmåten, og bestridt at Østerud har rett til å opptre på vegne av partiet.

Johansen-gruppen avholdt sentralstyremøte den 29. mars 2001. Sentralstyret slår fast

 • Det er partiets lovlig valgte ledelse.
 • Tidligere fylkeslag og lokallag anses oppløst.
 • Det opprettes interimstyrer i 8 fylker (Oslo, Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Sør-Trøndelag, Nordland). Interimstyrene får i oppdrag å stille lister i sine respektive fylker ved stortingsvalget, og ellers arbeide fram mot konstituerende årsmøte. Ingen lister som ikke er levert av interimstyrene skal kunne godkjennes som DLFs lister.
 • Medlemmer i partiet er de som betalte siste forfalte kontingent.
 • Tor Inge Østerud anses uønsket i partiet og anses utmeldt, pga sine aktiviteter i andre partier, og fordi han ikke har betalt kontingent i 1996* og 1997. (*Dette er omstridt. Iflg. en oversikt fra tidligere kasserer har Østerud betalt kontingent for 1996.)

De to grupperingene har innen fristens utløp levert listeforslag, Danielsen-gruppen i samtlige fylker, og Johansen-gruppen i de 8 fylkene der de har opprettet lokallag.

Danielsen-gruppen innkalte til ekstraordinært landsmøte 19. mai. Til dette møtet skal være innkalt alle kjente medlemmer av partiet, og listekandidater på Johansen-gruppens lister. Innkallingen skal være skjedd ved rekommandert brev. Johansen-gruppen har, etter det som er opplyst, ikke deltatt på møtet. De begrunnet dette med at de ikke ville anerkjenne at den andre gruppen hadde rett til å kalle inn til møte i DLFs navn.

På det ekstraordinære landsmøtet ble Fridtjof Frank Gundersen valgt til leder, og Dag Danielsen og Vidar Kleppe ble valgt til nestledere. Samtlige valg var enstemmige.

4. Advokatutredninger:

Det er innhentet utredninger fra 2 advokatfirmaer:

Fylkesvalgstyret i Nordland har innhentet utredning fra advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA (PwC). Dette firmaet la frem sin utredning 20. april 2001.

Firmaet konkluderer med at det styret som Danielsen-gruppen valgte på sitt landsmøte må være DLFs lovlig valgte styre. De legger avgjørende vekt på at det sentralstyret som ble valgt i 1997 iflg. vedtektene var valgt for 1 år, og dermed ikke kunne fungere ut over 1998. Dette sentralstyret - og dets arbeidsutvalg – var dermed avskåret fra å kunne foreta handlinger på partiets vegne, ut over et absolutt minimum, for eksempel å ta imot post og å besvare henvendelser til partiet. Det å ta initiativ til å innkalle til landsmøte faller utenfor sentralstyrets/arbeidsutvalgets eksklusive kompetanse. Det følger av dette at andre grupperinger innen partiet – slik forholdene lå an – ikke kan være avskåret fra å ta et slikt initiativ.

Danielsen-gruppen var dermed at ikke avskåret fra å kalle inn til et landsmøte. Følgelig måtte denne innkallingen være lovlig, i og med at den kom før Johansen-gruppens innkalling. Johansen-gruppen hadde tapt sin rett til å opptre på DLFs vegne.

I en tilleggsutredning, datert 23. april, kommenterer man, etter henvendelse fra fylkesvalgstyret i Nordland, det forhold at innkalling til landsmøtet ble sendt ut av Danielsen-gruppen, og til enkeltmedlemmene, fra og med 17.3 og utover – mindre enn 1 uke før selve møtet. Iflg. vedtektene av 1996 skulle innkalling til landsmøte skje med minst 4 ukers varsel, og da ved innkalling til fylkespartiene. PwC konkluderer med at de brudd på vedtektene som er skjedd ikke kan ha betydning. De legger vekt på at innkallingen måtte skje på en spesiell måte, dels av tidshensyn, dels fordi det ikke fantes fungerende lokallag i fylkene. Videre trekkes en parallell fra prinsippet i forvaltningsloven § 41. De vedtektsbrudd som foreligger er uten betydning for de vedtak som ble truffet på landsmøtet. Innkallingen har nådd de personer den er ment å nå. Ingen protesterte mot innkallingen. Alle vedtak var enstemmige.

Johansen-gruppen har - via FRPs generalsekretær – innhentet en betenkning fra advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund (TKG). I sin utredning datert 6. mai konkluderer de med at Johansen-gruppen er DLFs lovlige representant, og at det er kun dette sentralstyret/arbeidsutvalget som kunne innkalle til et landsmøte i partiet. Sentralstyret/arbeidsutvalget måtte kunne fungere ut over det året det er valgt for, slik forholdene i partiet lå an. Det har også utvist en viss aktivitet i årene etter 1998. Uansett kompetanse det ellers måtte ha til å opptre på partiets vegne, må det være sentralstyret/arbeidsutvalget – og det alene - som er berettiget til å innkalle til landsmøte. Det står ikke enhver fritt til å ta et slikt initiativ på partiets vegne.

Danielsen-gruppen har ikke fått noen kompetanse til å opptre på partiets vegne og innkalle til landsmøtet. Heller ikke kan vedtektsbruddene repareres gjennom vedtak på landsmøtet.

Det legges videre til grunn at fylkesvalgstyrene plikter å treffe en avgjørelse. De kan ikke nekte å godkjenne et listeforslag med den begrunnelsen at det er uklart hvem som representerer partiet sentralt. For TKG er konklusjonen klar: Fylkesvalgstyrene skal spørre Johansen-gruppen og legge dens vurderinger til grunn når det gjelder spørsmålet om hvem som kan stille liste i DLFs navn.

5. Departementets tidligere befatning med saken:

Fylkesvalgstyret i Nordland ba i brev av 25. april 2001 om et råd fra Kommunal- og regionaldepartementet om hvordan en skulle forholde seg i saken. I brev av 30. april til fylkesvalgstyret uttalte departementet at det ikke finner å kunne gi noe slikt råd. Departementet la vekt på to forhold:

 1. Den endringen i valgloven som ble vedtatt i 1997, og som fastsetter at departementet i klagesaker skal sende brev til Stortinget med uttalelse om klagene, jf. § 70 andre ledd andre og tredje punktum. Departementet fant at det kunne være uheldig for behandlingen av en eventuelle klagesak til Stortinget dersom det skulle avgi en uttalelse på det daværende tidspunkt.
 2. Realiteten i saken dreier seg om bedømmelse av faktiske forhold, ikke bare om en tolking av valglovens bestemmelser. Saken faller derfor utenfor departementets saksområde.

Departementet uttalte samtidig at det fant det positivt at de fylkesvalgstyrer som hadde to listeforslag til behandling etablerte kontakt med sikte på en felles holdning i saken. Kopi av departementets brev er sendt samtlige fylkesvalgstyrer til orientering.

6. Fylkesvalgstyrenes behandling av listeforslagene:

De fylkesvalgstyrene som har mottatt to listeforslag fra DLF har ikke kommet frem til en samordnet holdning. Situasjonen er følgende:

 1. I tre fylker (Nordland, Vestfold og Akershus) er begge lister forkastet (I Nordland foreligger det innstilling til nytt møte i fylkesvalgstyret 28. mai, der sekretariatet tilrår Danielsen-fløyens forslag godkjent. Det legges her avgjørende vekt på det ekstraordinære landsmøtet 19. mai)
 2. Danielsen-fløyens listeforslag er godkjent, og Johansen-fløyens forslag forkastet, i tre fylker (Sør-Trøndelag, Hordaland og Aust-Agder)
 3. I Vest-Agder er det ene listeforslaget (Danielsen-fløyens) godkjent som en lokal liste (Sørlandslista). Johansen-fløyens listeforslag er forkastet.

Oslo valgstyre tar stilling til listeforslagene i møte 31. mai. Det foreligger en innstilling på å godkjenne Johansen-fløyens listeforslag. Danielsen-fløyen fløyen gis anledning til å innlevere listeforslag med ny overskrift og 500 underskrifter innen 12. juni.

I de fylkene som har mottatt ett listeforslag – fra Danielsen-fløyen – foreligger etter det departementet kjenner til vedtak eller innstilling om godkjenning av dette.

7. Departementets merknader:

Valgloven § 26 nr 1 første ledd tredje og fjerde punktum gir anvisning på at valgmyndighetene skal rette en henvendelse til partiets sentrale organisasjonsledd, og legge til grunn et vedtak fra hovedstyret i partiet eller en uttalelse fra et arbeidsutvalg eller lederen, dersom det er uklart hvem som har retten til å representere et parti i fylket. Disse bestemmelsene bygger imidlertid på den forutsetning at det er klart hvilket organ som representerer partiet sentralt, og at det er kun på lokalt nivå det er strid om retten til å representere partiet. Loven regulerer ikke det forhold at det er to stridende fraksjoner sentralt i partiet.

Kommunaldepartementet finner derfor at valglovens regler ikke gir svar når det gjelder spørsmålet om hvilket organ som har rett til å representere DLF sentralt. Dette spørsmålet må løses ut fra generelle foreningsrettslige prinsipper. Departementet har derfor konsultert Justisdepartementets lovavdeling om de foreningsrettslige spørsmålene som saken reiser.

Lovavdelingens uttalelse av 22. mai følger som vedlegg til dette brevet.

Kommunaldepartementet viser til Lovavdelingens drøftelse når det gjelder foreningsrettslige spørsmål, og da særlig følgende hovedspørsmål:

 • Hadde DLF noe sentralt organ i mars 2001?
 • Hvem hadde kompetanse til å innkalle til landsmøte i mars 2001?

Kommunal- og regionaldepartementet kan slutte seg til de synspunkter som fremkommer i Lovavdelingens uttalelse, og legger disse til grunn i det følgende. Vi mener således at det sist valgte sentralstyret eksisterte i mars 2001, riktignok med begrenset kompetanse. Videre mener vi at det bare var sentralstyret som hadde kompetanse til å innkalle til landsmøte.

Spørsmålet blir videre om det sist valgte sentralstyret kan ses som ”hovedstyre”, jf. valgloven § 26 nr 1 første ledd tredje punktum. Som nevnt er det hovedstyrets vedtak som er avgjørende for hvem som er berettiget til å representere partiet lokalt.

Uttrykket ”hovedstyre” er ikke nærmere definert i valgloven § 26 nr 1 første ledd eller i forarbeidene til bestemmelsen. I Ot.prp. nr 2 (1984 - 85) og Ot.prp. nr 30 (1994 – 95) - som omhandler partienes sentrale organisasjoner og deres rolle i forhold til valgmyndighetene – legges det imidlertid til grunn at et parti bare kan ha ett sentralt organ.

Kommunal- og regionaldepartementet mener det må være en forutsetning at det organet som skal representere et partis sentralorganisasjon utleder sin kompetanse fra gyldige vedtak i partiets organisasjon, og at det ikke har tapt sin rett å ivareta partiets interesser.

Saken har reist tvil, men vi legger til grunn at det sentralstyret som ble valgt på DLFs landsmøte i 1997 må anses å være partiets sentrale organ, og at dette styret fortsatt vil ha kompetanse til å opptre på partiets vegne (riktignok med en begrenset kompetanse som nevnt i Lovavdelingens uttalelse). Departementet finner derfor at dette sentralstyret må anses som ”hovedstyre” i henhold til valgloven § 26 første ledd. Sentralstyret kan følgelig avgjøre spørsmålet om hvem som har rett til å representere partiet på fylkesnivå.

Vedlagt følger kopi av:

 • Klagen fra Trond Johansen
 • Kopi av brev av 22. mai 2001 fra Justisdepartementets lovavdeling
 • Kopi av telefaks av 23. mai 2001 fra fylkesvalgstyret i Vestfold
 • Kopi av telefaks av 11. mai 2001 med diverse vedlegg fra fylkesordføreren i Nordland
 • Vedtekter for DLF vedtatt på landsmøtet 23. mars 2001
 • Brev av 20. april 2001 fra advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers til Nordland fylkeskommune
 • Brev av 23. april 2001 fra advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers til Nordland fylkeskommune
 • Brev av 6. mai 2001 fra advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund til Fremskrittspartiet
 • Innkalling til ekstraordinært landsmøte i DLF lørdag 19. mai 2001

Med hilsen

Eivind Dale (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christine Hjortland
avdelingsdirektør

Kopi:

 • Samtlige fylkesvalgstyrer
 • Fylkesmennene
 • Trond Johansen
 • Fridtjof Frank Gundersen