St.prp. nr. 8 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS- komiteen nr. 87/2007 av 6. juli 2007 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 1781/2006 av 15. november 2006 om opplysningar om betalaren som skal følgje med pengeoverføringar

Til innhaldsliste

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 6. juli 2007 å endre vedlegg IX til EØS-avtala til å omfatte europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006 av 15. november 2006 om opplysningar om betalaren som skal følgje med pengeoverføringar.

Ettersom gjennomføringa av forordninga i norsk rett krev lovendring, vart avgjerda i EØS-komiteen teken med atterhald om etterfølgjande samtykke til godkjenning frå Stortinget i samsvar med § 26 andre leddet i Grunnlova.

Avgjerda i EØS-komiteen og forordning 1781/2006 i uoffisiell norsk omsetjing følgjer som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til forsida av dokumentet