St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innledende del

FOR budsjettERMINEN 2004
Utgiftskapitler: 0800-0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Q-1061 B Integrering av kjønns- og likestillingsperspektivet i utvalgte budsjettområder (2003-2004)

Følg proposisjonen på Stortinget