St.prp. nr. 32 (2007-2008)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2007 av 27. april 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/46/EF av 14. juni 2006 om årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse selskapsformer, banker og andre finansinstitusjoner og forsikringsselskaper

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget