St.prp. nr. 38 (2006-2007)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av programmet «Aktiv Ungdom» (2007-2013)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget