St.prp. nr. 51 (2006-2007)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av fellesskapsprogrammet for sysselsetting og sosial solidaritet - PROGRESS (2007–2013)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget