St.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om reindriftsavtalen 2008/2009 med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2008 m.m.

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St prp nr 66 (1992-93)), og ga Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 97,0 mill. kr. over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen. Dette beløpet er ført opp i vedtak om Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2008 under kap. 1151 (St prp nr 1 (2007-2008)).

Den 7. desember 2007 innledet partene i henhold til hovedavtalen forhandlinger om en reindriftsavtale for 2008/2009, og kom til enighet om ny avtale i avsluttende forhandlingsmøte den 6. mars 2008. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2008 - 30. juni 2009.

Rammen for Reindriftsavtalen 2008/2009 er på 97,0 mill. kr. Dette er tilsvarende bevilgning som i Reindriftsavtalen 2007/2008 etter vedtatt budsjett for 2008.

Slik som tidligere vil avtalebestemmelsene som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet følge kalenderåret. Dette innebærer at årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordeling gjelder budsjettåret 2009. Bevilgningen innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St. prp. nr. 1 (2008-2009) Landbruks- og matdepartementet. Imidlertid fremmes stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen som tidligere for behandling i vårsesjonen. Det forutsettes at Stortinget i sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2009.

I forbindelse med de årlige reindriftsavtaleforhandlingene har Sametinget en observatørstatus, og følger løpende forhandlingene. I forkant av avtaleforhandlingene for Reindriftsavtalen 2008/2009, behandlet Sametinget sitt innspill til de kommende forhandlingene. Med bakgrunn i dette innspillet, ble det i forkant av at Staten la frem sitt tilbud, avholdt et møte mellom Sametinget og politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet. Sametingets innspill var knyttet til likestilling i reindriften, økning av bevilgningen til Reindriftens utviklingsfond og avgifter i reindriften. Sametinget fremhevet i særlig grad betydningen av at det etableres en kompensasjonsordning for reindriftens avgifter på kjøp og bruk av driftsmidler.

Stortingsproposisjonen om Reindriftsavtalen 2008/2009 vil ikke bli behandlet av Sametinget. Imidlertid vil Sametingsrådet avgi en uttalelse i forhold til den fremforhandlede avtalen på rådsmøte i mai/juni.

Samlet sett er reindriften i en positiv økonomisk utvikling. Dette har i det vesentligste sammenheng med et høyt slakteuttak og en økning i prisen på reinkjøtt. Økningen har vært spesielt positiv for Finnmark. Her har man hatt en prisøkning på 20 % fra 2003/2004 til inneværende slaktesesong. Når det gjelder slakteuttak i Finnmark, har det økt med hele 57 % fra perioden 2001/2003 til perioden 2004/2007.

Inntektsnivået er imidlertid generelt lavt i næringen. Godtgjørelse til arbeid og egenkapital er foreløpig beregnet til om lag 130.000 kroner per årsverk i 2007. Det er store regionale forskjeller, og utviklingen er foruroligende i deler av Nordland og Nord-Trøndelag ved at produksjonen er betydelig redusert de to siste driftsår grunnet store tap.

De senere års reindriftsavtaleforhandlinger er gjennomført med basis i gjeldende mål og retningslinjer for reindriftspolitikken som er trukket opp i St.meld. nr. 28 (1991-1992) En bærekraftig reindrift og Stortingets behandling av denne, jfr Innst. S. nr. 167 (1991-1992). Videre er forhandlingene basert på Stortingets behandling av de siste års reindriftsavtaler og den situasjonen man står overfor i næringen.

Forhandlingene om en ny reindriftsavtale for 2008/2009 startet 7. desember 2007 med at Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) la fram sitt krav. Kravet hadde en økonomisk ramme på 120,1 mill kr; en økning på 23,1 mill kr i forhold til gjeldende avtale på 97,0 mill. kr. Med enkelte justeringer og satsøkninger ble de kostnadssenkende og direkte tilskuddene foreslått videreført. For å kunne møte reindriftens utfordringer i forhold til bl.a klimaendringer og behov for infrastruktur, ble det foreslått en økning av Reindriftens utviklingsfond. Videre ble det foreslått en engangsbevilgning på 2,0 mill. kr. til gjennomføring av den fjerde Verdenskongressen for reindriftsfolk i 2009. I tillegg ble det fremmet krav på utsiden av forhandlingene knyttet til bl.a. skatter og avgifter på driftsmidler i reindriften, økning av det skattemessige reindriftsfradraget, samt at det bevilges midler til de distriktene som er utelukket fra vinterbeiter i Sverige på bakgrunn av at forhandlingene om ny Norsk-svensk reinbeitekonvensjon ennå ikke er sluttført.

I forkant av at Staten la fram sitt tilbud, ble NRL orientert i eget brev fra Finansdepartementet om at det vil bli gjennomført en økning av reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget og det særskilte fradraget for skiferproduksjon. Dette innebærer at fra og med inntektsåret 2009 vil minstefradraget øke fra 36.000 kroner til 54.200 kroner per år. Videre økes fradragsprosenten fra 19 % til 32 % for inntekten opp til et samlet fradrag på 142.000 kroner.

I forbindelse med at Staten la fram sitt tilbud ble det påpekt at skatt ikke er et forhandlingstema under reindriftsavtaleforhandlingene. Imidlertid må inntektsvirkningen av endringer i det særskilte næringsrettede skattefradraget tas med i vurderingen av behovet for inntektsgivende tiltak på avtalen, på tilsvarende måte som i jordbruksforhandlingene.

På bakgrunn av de nevnte forhold ble det lagt til grunn for tilbudet at en økning av reindriftsfradraget innebærer et provenytap på 3,7 mill. kr.. Omregnet til inntekt før skatt, jfr metoden som benyttes ifm jordbruksforhandlingene, tilsvarer økningen av reindriftsfradraget en økning av avtalerammen på 5,6 mill. kr..

Resultatet av forhandlingene om Reindriftsavtalen 2008/2009 innebærer en avtale som skal legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt å stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer. De produksjonsavhengige tilskuddene som ble innført ved Reindriftsavtalen 2003/2004, er videreført. En videreføring har vært sentralt både for Staten og NRL. Bakgrunnen er at de gjennomførte endringene har medført en stimulering til økt slakting og verdiskaping i næringen, samt bidratt til en forutsigbarhet hos den enkelte reindriftsutøver. Samlet sett underbygger de tiltak som nå er fremforhandlet den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et mer næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring.

I tillegg til selve avtalen, er det i sluttprotokollen til avtalen enighet om at regelverket for radioaktivitetstiltak i slaktesesongen 2008/2009 fastsettes etter de samme prosedyrer som forskriftene etter reindriftsavtalen. Videre vises det til at det er avsatt 3,0 mill. kr. over kapittel 1147 til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i 2008.

Den inngåtte avtalen har en egen protokolltilførsel fra NRL angående reindriftens avgifter knyttet til kjøp og bruk av driftsmidler. NRL viser til at reindriften oppfatter dagens avgiftsregime som både urimelig og urettferdig, og forventer at reindriften behandles som en næring og på den måten sidestilles med andre primærnæringer i Norge når det gjelder avgiftsfritak i forbindelse med anskaffelse og bruk av driftskjøretøy.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 2008/2009, sluttprotokollen til avtalen og en oversikt over fordelingen av avtalemidlene. Som utrykt vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen (av november 2007) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen (av januar 2008).

Til dokumentets forside