St.prp. nr. 72 (2006-2007)

Om samtykke til ratifikasjon av avtale om ­Republikken Bulgarias og Romanias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler, samt inngåelse av ­avtale om midlertidig anvendelse

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

AKT om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag

PROTOKOLL om vilkårene og reglene for opptakelse av Republikken Bulgaria og Romania i Den europeiske union

Følg proposisjonen på Stortinget