Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 75 (2007-2008)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for Fellesskapets vannpolitikk (vanndirektivet)

Les dokumentet

Utrykt vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget