St.prp. nr. 77 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF om utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget