St.prp. nr. 78 (2004-2005)

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Grønland, underskriven i Oslo 4. august 2005

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Den 4. august 2005 blei det i Oslo underskrive ein avtale med tilhøyrande protokoll med formål å hindre dobbel skattlegging og å førebyggje unndraging av skattar av inntekter og formue mellom Noreg og Grønland (heretter kalla «avtalen»). Samtykke til underskriving blei gitt i kongeleg resolusjon av 17. juni 2005. Avtalen blei på vegner av Noreg underskriven av finansminister Per-Kristian Foss og på vegner av Grønland av landsstyremedlem for finansar og utanrikssaker Josef Motzfeldt.

Avtalen vil tre i kraft på den dagen da begge landa har gitt kvarandre melding om at nødvendige skritt er tekne for at avtalen kan tre i kraft. Avtalen vil få verknad for skattar av inntekt som vedkjem det kalenderåret som følgjer etter det året avtalen trer i kraft, og for skattar av formue som blir ilikna det andre året etter det året då avtalen trer i kraft.