Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 8 (1998-99)

Utbygging av Huldra, SDØE-deltakelse i Vestprosess, kostnadsutviklingen for Åsgard m.v., og diverse disponeringssaker

Til innholdsfortegnelse

7 Samlede økonomiske konsekvenser for SDØE

Forslagene i denne proposisjonen innebærer om lag 54 mill kroner i investeringer og 4 mill kroner i renter for SDØE i 1998. Dette inngår i gjeldende budsjett under kap. 2440/5440 som vil bli revidert på vanlig måte i nysalderingen for 1998. Det er ikke forventet at det vil påløpe disponeringsutgifter for Øst-Frigg for budsjettåret 1998. Regjeringen vil komme tilbake med de bevilgningsmessige sidene knyttet til disponeringen av Øst-Frigg på et senere tidspunkt, når en har bedre kjennskap til fordelingen av fjerningsutgiftene på de ulike budsjettår. I 1999 innebærer forslagene 1 166 mill kroner i investeringer. I forbindelse med sluttføringen av denne proposisjon viser det seg at det i St prp nr 1 (1998-99), under kap. 2440 underpost 30 Investeringer, ble lagt til grunn en fordeling av investeringer mellom sokkelselskapene og SDØE som innebærer for lave SDØE anslag. Samlet øker investeringsanslaget for SDØE med 800 mill kroner i 1999, hvorav Huldra utgjør om lag 60 pst. Det er kun fordelingen mellom selskapene og SDØE som omfattes av dette forholdet, ikke det samlede investeringsanslaget. Anslaget for skatter og avgifter fra petroleumssektoren, jf. kap. 5507 og 5508, påvirkes ikke av denne korrigeringen. Regjeringen vil på vanlig måte presentere nye anslag for SDØE under kap. 2440/5440 i forbindelse med revidert budsjett for 1999.

Til toppen
Til dokumentets forside