St.prp. nr. 80 (2008-2009)

Om samtykke til ratifikasjon av vedtektene av 26. januar 2009 om opprettelse av Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget