Strategi for helhetlig instituttpolitikk

Samfunnsutfordringene blir stadig større. Med tanke på både kommende generasjoner og oss selv, må vi ha bærekraftig utvikling og omstilling. Derfor blir instituttenes rolle i forskningslandskapet stadig viktigere. Norske forskningsinstitutter har en unikposisjon som leverandør og formidler av forskning til brukere.

Regjeringen har satt en felles ambisjon for alle institutter som denne strategien gjelder for. Enkeltinstitutter vil kunne oppfylle hver sine deler av ambisjonen. Noen institutters virksomhet vil være sentrale for omstilling, mens andre kan ha sin tyngde i å utvikle kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og bærekraftig utvikling. Regjeringen forventer at instituttene til sammen skal oppfylle helheten i ambisjonen.