Små vannkraftverk

Evaluering av dokumentasjon av biologisk mangfold

Styrket innsats for naturmangfold i småkraftutbygging

Miljøfaglig Utredning AS har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet evaluert undersøkelsene av biologisk mangfold som blir gjort i forbindelse med konsesjonssøknader for små vannkraftverk. Evalueringen har gitt verdifulle innspill, som vil bli fulgt opp med konkrete tiltak. Formålet med evalueringen er å sikre at undersøkelsene som gjøres er målrettede og gir et godt beslutningsgrunnlag for konsesjonsbehandlingen. Ressursene tiltakshavere bruker på slike undersøkelser kan dermed utnyttes mer effektivt.

-Det er svært viktig å ta vare på naturmangfoldet i forbindelse med utbygging av småkraft. God og målrettet dokumentasjon av biologisk mangfold vil gjøre søknadsprosessen mer effektiv og stimulere til utbygging av småkraft. Jeg er opptatt av at vi kombinerer utbygging av fornybar energi med hensynet til å ivareta naturmangfold, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

OED vil be NVE følge opp følgende punkter:

• NVE skal gå gjennom veilederen i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og vurdere de forslag som kommer frem i rapporten. Evalueringen viser at NVEs veileder for dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk er et nyttig hjelpemiddel for konsulenter og tiltakshavere, men at ytterligere forbedringer kan vurderes.

• Grensen på 20 000 kroner for undersøkelser av biologisk mangfold, som ble fastsatt av OED i 2003, skal erstattes med et veiledende kostnadsintervall. Rettesnoren for omfanget av undersøkelsene er at kravene i NVEs veileder for dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk skal være oppfylt. Påleggene skal holdes innenfor det som er nødvendig for å fremskaffe den dokumentasjon som lovverket krever. Det veiledende kostnadsintervallet fastsettes til mellom 20 000 og 50 000 kroner avhengig av omfanget på prosjektet og undersøkelsesbehovet som er nødvendig i området.

• NVE skal samarbeide med en eller flere utdanningsinstitusjoner for å etablere tilpassede  kurs i utredninger av småkraftsaker.. Tiltakshavere som søker om å bygge små vannkraftverk oppfordres til å benytte konsulenter med tilstrekkelig fagkompetanse. Konsesjonsbehandlingen blir mer effektiv når saken er tilstrekkelig opplyst og pålegg om tilleggsutredninger blir unødvendig.

Rapporten i pdf