Svar - Vedrørende utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

TV Invest AS
Aslaug Vaas vei 4
0766 OSLO

Deres ref.

Vår ref.

Dato

2002/733 ME/ME3 ASK:elt

16.08.2002

Vedrørende utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

Vi viser til Deres brev av 6. juni og 22. juli d.å., hvor De presenterer merknader og spørsmål til utlysingen av 31. mai d.å. av konsesjonen til riksdekkende reklamefinansiert radio.

Når det gjelder endringer av sendernettet for konsesjonen, viser vi til departementets pressemelding og møtereferat av 21. juni d.å. (vedlagt), om Post- og teletilsynets foreløpige vurderinger. Denne informasjonen, lik annen informasjon vedrørende utlysingen, blir lagt ut på departementets hjemmeside på internett.

Tildelingen av konsesjonen er en skjønnsmessig avgjørelse, og gis etter kringkastingsloven § 2-1 andre ledd. Momenter som departementet primært ønsker å vektlegge ved tildelingen nevnes i utlysingsdokumentets punkt 3. Vi viser også til utlysingens punkt 5, g. Departementet legger vekt på søkernes oppfyllelse av de kravene som framgår av utlysingen. I vurderingen av de konkrete søknadene kan også andre hensyn bli lagt vekt på, som for eksempel konkurransehensyn. Hensynene må i samsvar med forvaltningsretten være relevante og saklige. Opplistingen av hensyn som kan bli vektlagt er følgelig ikke uttømmende i utlysingen.

I punktet om vektlegging av planer for finansiering av etablering og drift av virksomheten, sikter man til at man vil vurdere realismen i planene og søkernes økonomiske evne til å gjennomføre sin planlagte radiodrift og oppfylle konsesjonsvilkårene.

Vi finner det av prinsipielle grunner ikke riktig å kommentere de av TVInvests merknader som er knyttet til konkrete radiobedrifter.

Spørsmål vedrørende en femte radiokonsesjon

Foreløpig er det ikke mulig å anslå den nøyaktige dekningen for sendernettet for en femte radiokonsesjon. Post- og teletilsynet er i ferd med å utrede dekningsmulighetene nærmere etter de foreløpige beregningene som er gjort. Vi viser til punkt 1 i utlysingen av 31. mai d.å. om dette spørsmålet. Departementet legger til grunn at vederlaget for konsesjonen vil være 90 millioner kroner. En femte radiokanal vil bli pålagt allmennkringkastingsforpliktelser. Departementet legger opp til å stille krav til programprofil som gjør at de to private riksdekkende radiokanalene utfyller hverandre. De endelige program- og vederlagskravene vil imidlertid først være klare ved utlysingen av konsesjonen som er beregnet å skje i 2003.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Vedlegg