Svar på dokument nr. 8:22 (2005-2006) om å inkludere enkelte av grenseflokkene i bestandsmålet for ulv

Forslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Ketil Solvik-Olsen, Robert Eriksson og Per Roar Bredvold

Stortinget
v/Energi- og miljøkomiteen
0026 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

28. mars 2006/TiV/gah

200600642-/OEH

Vedrørende Dokument nr. 8:22 (2005-2006)

Jeg viser til oversendelse fra energi- og miljøkomiteen av 28. mars 2006 vedrørende Dokument nr. 8:22 (2005-2006).

I forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005 legges det opp til at vedtak om felling som berører familiegruppe eller revirmarkerende par av ulv der deler av reviret ligger i Sverige, skal fattes etter kontakt med svenske myndigheter. Det er direktoratet for naturforvaltning som etter forskriften har myndighet til eventuell felling i slike tilfeller.

Direktoratet for naturforvaltning har en god, løpende kontakt med forvaltningsmyndigheten i våre naboland Sverige og Finland når det gjelder rovviltforvaltning generelt. Det samarbeides således tett når det gjelder utvikling og finansiering av ulike forskningsprosjekter, i forbindelse med utvikling av effektive bestandsovervåkingsprogrammer m.v. Det foregår videre en løpende gjensidig orientering om forvaltningsvedtak, endringer i lovverk, virkemiddelbruk m.v. I tillegg til en løpende kontakt er samarbeidet også formalisert gjennom egne, årlige direktørmøter på direktoratsnivå der både Norge, Sverige og Finland deltar.

Også på politisk nivå er det en løpende kontakt om rovviltforvaltningen i tilknytning til ordinære fora i regi av Nordisk ministerråd m.v. Det er også kontakt gjennom egne møter på politisk nivå med rovvilt som hovedtema i tilfeller der dette er naturlig. Norge har de senere årene tatt initiativet til flere slike møter.

Forvaltningen av familiegrupper eller revirmarkerende par av ulv der deler av reviret ligger i Sverige inngår således som en naturlig del av den løpende kontakten med Sverige. I tillegg har Norge siste år også tatt initiativet til et noe mer formalisert samarbeid med svenske myndigheter når det gjelder gjensidig varsling og innhenting av uttalelser m.v. fra de respektive land i tilfeller der forvaltningsvedtak kan ha betydning for det felles ansvaret for forvaltningen av ulv i Skandinavia. Dette initiativet er tatt som et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur og tilsvarende prosesser på svensk side.

Med hilsen

Helen Bjørnøy