Swisspearl (Norge) AS

1. Innledning
Vi viser til e-post av 28. oktober 2014, vedlagt søknad datert 27. oktober 2014 fra Swisspearl (Norge) AS (org.nr. 992 973 471) om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder og styret i selskapet. Vi viser også til e-post av 3. november 2014 med tilleggsopplysninger til søknaden. Det er søkt om at daglig leder og to av tre styremedlemmer kan være sveitiske statsborgere bosatt i Sveits, og at det tredje styremedlemmet er fransk statsborger bosatt i Frankrike.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

2. Om søknaden
Swisspearl (Norge) AS er et norsk aksjeselskap som driver med import, markedsføring og salg av sveitsiske fasadeprodukter i Norge og de øvrige skandinaviske landene og annen tilsvarende virksomhet. Selskapet holder til i Oslo, og hadde i 2013 en omsetning på ca. 10,4 mill. kroner. Selskapet har i dag et styre bestående av tre medlemmer, hvorav alle er bosatt i Norge. Også daglig leder i selskapet, som er selskapets eneste ansatte, er bosatt i Norge. Dette innebærer at styret og daglig leder i selskapet per i dag oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Selskapet eies av det sveitsiske selskapet FibreCem Holding AG, som igjen eies av Bernhard Alpstag. FibreCem Holding AG er morselskap til flere selskaper. Det største datterselskapet er det sveitsiske byggmaterialkonsernet Eternit (Schweiz) AG. Eternit (Schweiz) AG har datterselskaper i samme bransje i Danmark, Sverige og andre europeiske land. Det er planer om å legge Swisspearl (Norge) AS under Eternit (Schweiz) AG, slik at de skandinaviske datterselskapene ligger under samme morselskap.

Som følge av omstruktureringen er det søkt om at Swisspearl (Norge) AS kan ha følgende daglig leder og styre:

  • Urs Lehner, daglig leder og styreleder, sveitsisk statsborger bosatt i Sveits
  • Bernhard Alpstag, styremedlem, sveitsisk statsborger bosatt i Sveits
  • Liliane Blin, styremedlem, fransk statsborger bosatt i Frankrike

Søknaden begrunnes med at konsernet ønsker en enhetlig selskapsstyring av alle de skandinaviske datterselskapene og at styremedlemmene har en direkte tilknytning til konsernet. Det er opplyst at Urs Lehner er styremedlem og administrerende direktør i selskapet Eternit (Schweiz) AG, at Bernard Alpstaeg er styreleder i Eternit (Schweiz) AG og FibreCem Holding og at Liliane Blin er teknisk direktør for alle de skandinaviske landene.

Ingen av de ovennevnte styremedlemmene eller daglig leder vil være bosatt i Norge. Det er imidlertid opplyst at selskapet er i en prosess for å ansette en nasjonal salgssjef innen 1. februar 2015, som vil være selskapets kontaktperson i Norge.

3. Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Kravet gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

Bostedskravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger. Personer som er bosatt i riket, kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nær-ings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det en-kelte tilfellet. Unntaket for EØS-borgere som er bosatt i en EØS-stat, er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Sveits og Frankrike har ratifisert Luganokonvensjonen (2007), som er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Dette innebærer at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i Sveits og Frankrike.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. I departementets praksis blir det som hovedregel bare gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

4. Vurdering
Daglig leder og to av tre styremedlemmer i selskapet skal være bosatt i Sveits. Det er derfor nødvendig med unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for daglig leder og styret. Departementet legger vekt på at konsernet ønsker omsøkte styresammensetning og daglig leder for å sikre en enhetlig  selskapsstyring i Swisspearl (Norge) AS og de øvrige skandinaviske datterselskapene. Videre legger departementet vekt på at omsøkte daglig leder og styremedlemmer har en særlig tilknytning til konsernet gjennom tillits- og lederverv i andre selskaper i konsernet.

Departementet har i sin vurdering lagt stor vekt på at Sveits og Frankrike er part i Luganokonvensjonen. Dette betyr at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i Sveits og Frankrike. Det er dermed mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar mot alle styremedlemmene og daglig leder i selskapet.

Når det gjelder tilgjengeligheten til selskapets ledelse, legger departementet vekt på at verken daglig leder eller noen av styremedlemmene vil være bosatt i Norge. Departementet registrerer at selskapet er i en prosess for å ansette en  nasjonal salgssjef og at vedkommende vil være selskapets kontaktperson i Norge. I et tilfelle hvor verken daglig leder eller styret oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11, er det etter departementets vurdering sentralt at selskapet har en kontaktperson for praktiske formål bosatt i Norge og som kan kontaktes av norske myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet. Dette gjelder særlig i et tilfelle som dette hvor selskapet driver virksomhet i Norge.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at det i dette tilfellet kan gjøres unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for styret og daglig leder i Swisspearl (Norge) AS, men på det vilkår at selskapet har en kontaktperson som nevnt ovenfor.

5. Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11, første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet Swisspearl (Norge) AS (org.nr. 992 973 471) kan ha følgende styre og daglig leder:

  • Urs Lehner, daglig leder og styreleder, sveitsisk statsborger bosatt i Sveits
  • Bernhard Alpstag, styremedlem, sveitsisk statsborger bosatt i Sveits
  • Liliane Blin, styremedlem, fransk statsborger bosatt Frankrike

Unntaket gis på det vilkår at selskapet har en kontaktperson for praktiske formål bosatt i Norge og som kan kontaktes av norske myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet. Vedkommende skal være registrert i Foretaksregisteret som selskapets kontaktperson.

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11. Likeså må det ved endring av daglig leder søkes om nytt unntak dersom daglig leder fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.