Tekniske forskriftsendringer som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen

Tekniske forskriftsendringer som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen, delingen av Sosial- og helsedepartementet og statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten.

1. Saksframstilling

Sosial- og helsedepartementet foreslår med dette tekniske endringer i forskrifter og vedtagelse av forskrift innen helse- og sosiallovgivningen. Endringene er en nødvendig konsekvens av fornyelsen av den sentrale helseforvaltning, delingen av Sosial- og helsedepartementet og statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten og inneholder ikke forslag om materielle endringer. Forslaget innebærer ikke endringer av en art som nødvendiggjør at forskriftene sendes på alminnelig høring i henhold til forvaltningsloven § 37. Reformene og vedtaket om deling av Sosial- og helsedepartementet skal tre i kraft 1. januar 2002.

Fornyelse av Sosial- og helsedepartementet:

Departementet viser til kgl. res. 21. desember 2001 om "Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning."

Det vises også til lov 21. desember 2001 om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover.

Statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten (sykehusreformen)

Det vises til lov 15. juni 2001 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) hvor det lovmessige grunnlag for sykehusreformen er forankret. Store deler av loven trådte i kraft 1. juli 2001. Selve reformen samt nødvendige endringer i andre lover, vil imidlertid tre i kraft 1. januar 2002, jf. kgl. res. 14. desember 2001.

Deling av Sosial- og helsedepartementet.

Det vises til kgl. res. 21. desember 2001 om "Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 2002." Denne omorganiseringen omfatter bl.a. deling av Sosial- og helsedepartementet.

2. Departementets vurderinger og forslag.

De fleste forslag til endringer gjelder overføring av myndighet fra Statens helsetilsyn til Sosial- og helsedirektoratet og navnendring på departement. Disse endringene omtales ikke særskilt i foredraget.

Tvungent psykisk helsevern kan etter psykisk helsevernloven § 3-1 etableres under ansvar av institusjon som er særlig godkjent for formålet. Formålet med godkjenningsordningen er å sikre at ansvaret for vernet ligger ved en institusjon som har de rette forutsetningene for oppgaven. De nærmere vilkårene for godkjenning er fastsatt i forskrift 3. november 2000 nr. 1098 om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern, jf. lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 3-13 annet ledd. Denne forskriften inneholder formelle, materielle og bemanningsmessige krav til institusjonene.

Etter forskriftens § 3 er det et vilkår at institusjonen skal være inntatt på vedtatt regional helseplan, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 jf. § 5-3. Ved lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m, ble spesialisthelsetjenesteloven § 5-3 om regionale helseplaner opphevet. Den overordnede styringen som i dag utøves gjennom departementets vedtagelse av de regionale helseplanene, vil i fremtiden skje gjennom statens eierstyring av de regionale helseforetakene. I endringsforskriften foreslås det på denne bakgrunn en bestemmelse i godkjenningsforskriftens § 3 om at institusjoner som skal kunne godkjennes for tvungent psykisk helsevern, må være tilknyttet et regionalt helseforetak ved å motta driftstilskudd, eller ved å ha inngått avtale om salg av tjenester.

Departementet foreslår videre opphevelse av tre forskrifter på Sosial- og helsedepartementets område. Vedtaket gjøres med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1 a fjerde ledd jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 53 nr. 12 og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-5.

Forslaget innebærer at forskrift nr. 1205 om inndeling i helseregioner fastsatt ved kgl.res 1. desember 2000 oppheves. Ved lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 53 nr. 12 er hjemmelsbestemmelsen for forskriften i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 5-2 opphevet.

Videre oppheves forskrift 20. desember 2000 nr. 1557 om regional helseplan. Ved helseforetaksloven § 53 nr. 12 er hjemmelsbestemmelsene for forskriften i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. §§ 5-2 og 5-3 opphevet. Forskriften er foreslått tatt med i opphevelsesforskriften, på tross av at myndigheten til å oppheve forskriften ligger til departementet.

Departementet foreslår også å oppheve forskrift nr. 1 om legemiddelforsyning m.v. ved sykehus og andre helseinstitusjoner fastsatt ved kgl.res. 6. september 1968. Departementet har etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a fjerde ledd jf. helseforetaksloven § 53 nr. 12 myndighet til å gi forskrift om krav til tjenester som omfattes av loven. Departementet vil vurdere å videreføre bestemmelsene i forskriften fra januar 2002.

Sosial- og helsedepartementet foreslår å fastsette forskrift om overgangsordning for tilskudd til byggearbeider ved private sykehus. Forskriften gis med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 52 nr. 5 tredje ledd. Forskrift nr. 1207 om godkjenning av sykehus og tilskudd til byggearbeider ved sykehus fastsatt ved kgl.res 1. desember 2000 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1 fjerde ledd, § 4-1 og § 6-3 annet ledd foreslås opphevet. I § 1 om forskriftens virkeområde, foreslår departementet å presisere nærmere virkeområdet for bestemmelsen i helseforetaksloven § 52 nr. 5. Bestemmelsen innebærer at private sykehus som har utløst krav på tilskudd til byggearbeider etter gjeldende forskrift før helseforetaksloven trådte i kraft, sikres slikt tilskudd også etter at helseforetaksloven er trådt i kraft.

Som følge av delingen av Sosial- og helsedepartementet foreslås det endringer i forskriften § 3 og § 5 slik at det fremgår at utgifter som skal gi grunnlag for refusjon skal godkjennes av Helsedepartementet og at Helsedepartementet gis myndighet til å endre forskriften.

De øvrige bestemmelsene i forskriften innebærer en videreføring i forhold til bestemmelsene i gjeldende forskrift om godkjenning av sykehus og tilskudd til byggearbeider ved sykehus.

Departementet vil fastsette ny forskrift om godkjenning av sykehus med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Sosial- og helsedepartementet

t i l r å r:

1.

Forskrift om endring i forskrifter på Sosial- og helsedepartementets område som følge av omorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen, delingen av Sosial- og helsedepartementet og statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten fastsettes i samsvar med vedlagte forslag (vedlegg 1).

2.

Forskrift om overgangsordning for tilskudd til byggearbeider ved private sykehus som følge av deling av Sosial- og helsedepartementet og statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten fastsettes i samsvar med vedlagte forslag (vedlegg 2).

Vedlegg 1

Forskrift om endring i diverse forskrifter som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen, delingen av Sosial- og helsedepartementet og statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten.

(Fastsatt ved kgl. res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov 9. mars 1973 nr. 14 vern mot tobakkskader § 2 , § 4, § 9; lov 12. mai 1972 nr. 28 atomenergivirksomhet § 5, § 6, § 51; lov 13. desember.1991 nr. 81; lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 6A-15 og § 7-9 femte ledd og lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 siste ledd og § 3-3; lov 17. mai 1814 Kongeriget Norges Grundlov § 75, V19.05.1981 pkt. 5; lov 02. juli 1999 nr. 62 etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 3-13; lov 02. juli 1999 nr. 62 etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-4; lov 2. juli 1999 nr. 62 etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8; lov 3. juni 1977 nr. 57 sterilisering § 14; lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. § 7; lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 16 a; lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 2 siste ledd, § 16 andre ledd og § 76 siste ledd; lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter § 1-2 andre ledd; lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd; lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 40, 42 og 52 bokstav b; lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4; lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-2 ; lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8 ; lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap; lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. §7-11; lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1 a fjerde ledd jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 53 nr. 12 og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-5. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.)

I

I forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame m.v. gjøres følgende endringer:

§ 10 skal lyde:

Helsedepartementet har det overordnede ansvar for håndhevingen av disse forskrifter. Sosial- og helsedirektoratet fører tilsyn med at reglene i denne forskriften overholdes.

§ 11 skal lyde:

Sosial- og helsedirektoratet kan i særskilte tilfeller dispensere fra denne forskriften.

II

I forskrift 2. november 1984 nr. 1809 om fysisk beskyttelse av nukleære materialer gjøres følgende endringer.


§ 12 annet ledd skal lyde:

Anleggsinnehaveren skal utarbeide en sikkerhetsrapport vedrørende den fysiske beskyttelse. Rapporten skal godkjennes av Helsedepartementet etter innstilling fra Statens strålevern. Ved utarbeidelse av rapporten skal det også tas hensyn til andre sikkerhetskrav så som strålevern og kritikalitetsfare. Den skal også holdes ajour ved nyanlegg, forandringer av anlegg eller når det erverves nukleært materiale som krever strengere sikkerhetstiltak.

§ 13 tredje ledd skal lyde:

Ved tyveri og sabotasje eller trussel om dette plikter anleggsinnehaveren øyeblikkelig å varsle det lokale politi, Helsedepartementet og Statens strålevern. Helsedepartementet skal varsle Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

§ 16 sjuende ledd skal lyde:

I tillegg til kravene under beskyttet område gjelder: Beskyttelses- og alarmsystemer samt vaktrutiner skal godkjennes av Helsedepartementet etter innstilling fra Statens strålevern. Beskrivelsen av disse systemer skal graderes som " Konfidensielt " i henhold til lov 20. mars 19 nr. 10 om sikkerhetstjeneste § 11.

I vedlegg 2 gjøres følgende endringer:

"Statens Institutt for Strålehygiene" og "Statens Atomtilsyn" erstattes med Statens strålevern.

III

I forskrift 12. mai 2000 nr. 433 om besittelse, omsetning og transport av nukleært materiale og flerbruksvarer gjøres følgende endringer:

§ 3 nr. 1 skal lyde:

Uten løyve av Helsedepartementet må ingen besitte, omsette eller transportere nukleært materiale. Dette gjelder likevel ikke for besittelse, omsetning eller transport av naturlig uran, utarmet uran eller thorium for ikke-nukleære formål. Løyve trengs ikke i den utstrekning virksomhet er omfattet av konsesjon etter atomenergiloven § 4. Løyve gis på de vilkår som finnes påkrevet av hensyn til sikkerheten og andre allmenne hensyn.

§ 13 nr. 2 skal lyde:

Med grunnlag i kontrollorganets uttalelse innstiller Statens strålevern overfor Helsedepartementet om hvorvidt løyve skal gis eller ikke.

IV

I forskrift 18. september 1998 nr. 872 til sosialtjenesteloven kapittel 6A gjøres følgende endringer:

§ 3-2 første ledd skal lyde:

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet dersom spesialisthelsetjenesten tilrår det og fylkesmannen finner det forsvarlig.

§ 5-3 skal lyde:

§ 5-3 Kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for kontroll med egen virksomhet.

Kommunen og spesialisthelsetjenesten skal iverksette tiltak for å sikre at krav gitt i eller i medhold av kapittel 6A etterleves, og kontrollere at disse tiltakene er tilstrekkelige.

Kommunen og spesialisthelsetjenesten skal kunne gjøre rede for hvilke egne kontrolltiltak som er iverksatt ved fylkesmannens tilsyn.

§ 5-4 første til tredje ledd skal lyde:

Staten ved fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen og spesialisthelsetjenesten etterlever krav gitt i eller i medhold av kapittel 6A.

Fylkesmannen skal føre regelmessig tilsyn med kommunens virksomhet etter sosialtjenesteloven kapittel 6A. Dersom fylkesmannen finner det påkrevd kan det også føres tilsyn med de oppgaver spesialisthelsetjenesten er tillagt.

Dersom spesialisthelsetjenesten treffer vedtak etter lovens § 6A-13 annet ledd, skal fylkesmannen føre tilsyn med gjennomføringen av vedtaket etter denne forskriften § 5-6.

§ 5-5 tredje ledd bokstav i skal lyde:

bistanden fra og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og

§ 5-6 første ledd skal lyde:

For å utføre tilsynet kan fylkesmannen innkalle til møter/ha samtaler med tjenesteyterne og administrativt personale i kommunen og spesialisthelsetjenesten, gjennomgå foreliggende skriftlig dokumentasjon, foreta befaringer og ha samtaler med tjenestemottakeren og vedkommendes verge/hjelpeverge og pårørende.

§ 5-6 fjerde ledd skal lyde:

Tjenestemottakeren, pårørende, verge/hjelpeverge og kommunen, eventuelt spesialisthelsetjenesten, skal som hovedregel ha varsel om tilsynet på forhånd. Det kan unntaksvis foretas tilsyn uten forhåndsvarsel dersom fylkesmannen eller tilsynsutvalget finner dette nødvendig for å ivareta tilsynets oppgaver. Dersom tilsynet innebærer besøk i tjenestemottakerens bolig skal det normalt innhentes samtykke til dette. Tilsynsbesøk uten samtykke skal bare gjennomføres hvis det er nødvendig for å ivareta tjenestemottakerens interesse.

§ 5-8 første ledd skal lyde:

Etter gjennomført tilsyn skal det utarbeides en tilsynsrapport som skal ta opp eventuelle forhold som bør endres. Tilsynsrapporten sendes kommunen, spesialisthelsetjenesten, tjenestemottakeren og vedkommendes verge/hjelpeverge og pårørende.

V

I forskrift 5. juni 1987 om retningslinjer for tildeling av lån fra Statens fond for alkoholfrie overnattings- og serveringssteder gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

Fondets midler kan ikke nyttes til tilskudd.

Sosial- og helsedirektoratet kan likevel benytte inntil 50 pst av årlig renteavkastning til å utvikle prosjekter som kan styrke rusfrie miljøtilbud spesielt for ungdom, i samarbeid med næringens organisasjoner.

Kostnader som gjelder fondets forvaltning belastes fondet.

§ 8 skal lyde:

Bedriften må ikke selges eller nyttes til annet formål uten samtykke fra Sosial- og helsedirektoratet.

VI

I forskrift 3. november 2000 nr. 1098 om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern gjøres følgende endringer:

§ 3 skal lyde:

§ 3 Formelle krav

Det er et vilkår for godkjenning etter forskriften her at institusjonen mottar driftstilskudd fra et regionalt helseforetak, eller har inngått avtale om salg av tjenester til et regionalt helseforetak.

§ 7 skal lyde:

Godkjenningsmyndighet

Sosial- og helsedirektoratet godkjenner institusjoner etter forskriften her.

§ 8 skal lyde:

§ 8 Klage

Vedtak som treffes i medhold av disse forskrifter kan påklages til Helsedepartementet.

§ 9 annet ledd oppheves.

VII

I forskrift 24. november 2000 nr. 1172 om undersøkelse og behandling uten eget samtykke gjøres følgende endring:

§ 12 første ledd, første punktum skal lyde:

Opplysninger om vedtak om behandling uten eget samtykke, skal føres inn i protokoll godkjent av Sosial- og helsedirektorat.

VIII

I forskrift 24. november 2000 nr. 1173 om bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjon for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet gjøres følgende endring:

§ 10 første ledd, første punktum skal lyde:

Institusjoner som nevnt i § 2 første ledd skal føre opplysninger om bruk av tvangsmidler i protokoll godkjent av Sosial- og helsedirektoratet.

IX

I forskrift 23. juni 2000 nr. 589 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

§ 4 Dispensasjon

Sosial- og helsedirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i § 3.

Overskriften i kapittel 2 skal lyde:

Kapittel 2. Innberetning til Sosial- og helsedirektoratet om sterilisering

§ 5 skal lyde:

§ 5 Innberetning om inngrepene

Lege og sykehus som foretar inngrep etter lov om sterilisering av 3. juni 1977 nr. 57 skal sende innberetninger om inngrepene på skjema som Sosial- og helsedirektoratet til enhver tid har fastsatt.

Ny merknad til § 5 tredje avsnitt skal lyde:

For å sikre at dødsårsaksstatistikken blir best mulig skal resultatet av enhver obduksjon meldes til Statistisk Sentralbyrå. En slik melding vil også gi Sosial- og helsedirektoratet og departementet anledning til å følge obduksjonspraksis i de ulike helseregioner.

X

I forskrift 18. mars 1988 nr. 230 om obduksjon m.m. gjøres følgende endring:

§ 5 annet ledd skal lyde:

§ 5 Meldeplikt

Helsedepartementet kan fastsette hvordan slik melding skal gis og hvilke opplysninger den skal inneholde.

XI

I forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 56 skal lyde:

§ 56 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy

Representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedepartementet, Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn, Statens helsetilsyn eller annen myndighet som Oljedirektoratet bestemmer, skal ha adgang til fartøy og innretninger for petroleumsvirksomhet til enhver tid, samt til materiale og opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tilsynsvirksomhet, og ha rett til å delta i undersøkelser. Representanter for myndighetene har rett til å oppholde seg på fartøy og innretninger så lenge det er nødvendig. Operatøren skal sørge for transport av representanter for myndighetene til og fra fartøy og innretninger, samt for opphold om bord.

§ 57 første ledd skal lyde:

Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Sosial- og helsedirektoratet kan på sine respektive ansvarsområder gi de forskriftene som er nødvendige for å gjennomføre denne forskriften, blant annet bestemmelser om

  1. styring av petroleumsvirksomheten, deriblant innhold i, oppfølgning av og videreutvikling av styringssystem,
  2. materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten, deriblant bestemmelser om innhold, omfang, type, format og tidspunkt for innsending eller tilgjengelighet,
  3. utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten,
  4. utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten.

§ 57 siste ledd skal lyde:

Forskrifter som er fastsatt av Kongen eller Helsedepartementet i medhold av lov om legemidler og lovene som nevnt i denne forskriften § 2 nr. 2 bokstav a til c om virkeområde med mer, gjelder for petroleumsvirksomheten dersom det ikke følger noe annet av den enkelte forskriften. Forskrifter hjemlet i lov om helsemessig og sosial beredskap gjelder ikke for petroleumsvirksomheten med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av den enkelte forskriften.

§ 58 skal lyde:

§ 58 Enkeltvedtak

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedepartementet, tilsynsmyndighetene som nevnt i § 55 eller den de gir myndighet kan fatte de enkeltvedtakene som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelser som er gitt i og i medhold av denne forskriften, med de presiseringene som går fram av § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, fjerde ledd.

§ 59 første ledd skal lyde:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedepartementet, tilsynsmyndighetene som nevnt i § 55 eller den de gir myndighet kan gjøre unntak fra bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskriften på sine respektive ansvarsområder når det foreligger særlige forhold, med de presiseringene som går fram av denne forskriften § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, femte ledd.

Ny § 60 første ledd skal lyde:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet kan pålegge rettighetshaveren å stå for opplæring av ansatte i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedepartementet, Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn, Statens helsetilsyn eller annen norsk myndighet. Opplæringen skal skje etter nærmere avtale.

Ny § 61 andre ledd skal lyde:

Enkeltvedtak som er fattet av Oljedirektoratet i medhold av denne forskriften og forskrifter som er fastsatt i medhold av den, kan påklages til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Enkeltvedtak som er fattet av Statens forurensningstilsyn, kan påklages til Miljøverndepartementet. Enkeltvedtak som er fattet av Statens helsetilsyn eller den det gir myndighet, kan påklages til henholdsvis Helsedepartementet eller Statens helsetilsyn.

Del II om delegasjon til departementet skal lyde:

Helsedepartementet gis myndighet ved forskrift å endre § 13, § 55, § 56, § 57, § 60, § 61 og § 63 nr. 4 slik at betegnelsen for helsemyndighetenes instans kan tilpasses den instans som vil være ansvarlig myndighet etter at den sentrale sosial-og helseforvaltning er omorganisert.

§ 63 nr. 4 skal lyde:

Forskrifter og enkeltvedtak som er gitt eller opprettholdt i medhold av forskrifter som er nevnt i nr. 2, skal gjelde til de eventuelt blir opphevd eller endret på de respektive myndighetsområdene av Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oljedirektoratet, Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn, Helsedepartementet, Statens helsetilsyn eller Sosial- og helsedirektoratet.

XII

I reglement 17. januar 1986 nr. 3081 for rekvisisjoner til sivile formål ved beredskap og krig gjøres følgende endring:

§ 3 bokstav A skal lyde:

-Helsedepartementet

-Sosialdepartementet

-Sosial- og helsedirektoratet

-Fylkesmennene

-Ordførerne

XIII

Forskrift 4. desember 1992 nr 915 til lov om sosiale tjenester m.v.

§ 5-8 tredje ledd skal lyde:

Institusjonene skal ha regler for når urinprøve kan kreves avlagt, prosedyrer rundt avleggelsen og hvilke følger det kan få at det avlegges positiv prøve eller at prøve nektes avlagt. Urinprøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver.

XIV

Følgende forskrift oppheves:

Forskrift nr. 1205 om inndeling i helseregioner fastsatt ved kgl.res.1. desember 2000.

XV

Følgende forskrift oppheves:

Forskrift nr. 1 om legemiddelforsyningen m.v. ved sykehus og andre helseinstitusjoner

fastsatt ved kgl.res. 6. september 1968.

XVI

Følgende forskrift oppheves:

Forskrift 20. desember 2000 nr. 1557 om regional helseplan.

XVII

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2002.

Vedlegg 2

Forskrift om overgangsordning for tilskudd til byggearbeider ved private sykehus

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov 15. juni 2001 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 52 nr. 5 tredje ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.

§ 1 Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder private sykehus som har inngått i regional helseplan og som har mottatt tilskudd til drift og vedlikehold fra en fylkeskommune dersom:

a) byggearbeider anslått til samlet mer enn 50 millioner er godkjent av Sosial- og helsedepartementet før 1. januar 2002 eller

b) byggearbeider anslått til samlet mindre enn 50 millioner er vedtatt av fylkestinget før 1. januar 2002.

Dersom fylkeskommunen før 1. januar 2002 har inngått avtale med sykehuset om å dekke utgifter til renter og avdrag for byggearbeider, trer staten ved det regionale helseforetaket inn i denne avtalen i fylkeskommunens sted i stedet for å foreta utbetaling til sykehuset etter bestemmelsene i denne forskrift.

§ 2 Utgifter som gir grunnlag for refusjon

Godkjente utgifter, jf. § 3, gir grunnlag for refusjon. Dette gjelder også godkjente utgifter, jf. § 3, til utstyr i forbindelse med slike byggearbeider.

§ 3 Godkjenning av utgifter

Utgifter som skal gi grunnlag for refusjon, jf. § 2, må godkjennes av helsedepartementet. Godkjenning av utgiftene skjer på grunnlag av det endelige revisorattesterte byggeregnskapet. Søknad om godkjenning av utgifter som skal gi grunnlag for refusjon må sendes departementet innen 1 . mai i året før en eventuell utbetaling finner sted.

§ 4 Beregningen av refusjonsbeløpet

Staten refunderer 37,5% av godkjente byggeutgifter og 50% av godkjente utgifter til utstyr i forbindelse med slike byggearbeider.

For utgifter til byggearbeider gis tilskudd over 40 år med en rente fastsatt av departementet under hensyn til det alminnelige rentenivået.

For utgifter til utstyr gis tilskudd over 10 år uten rente.

Refusjon ytes fra og med det året utgiftene er godkjent jf. § 3.

Ved byggearbeider som samlet beløper seg til minst 150 millioner, kan departementet bestemme at hel eller delvis refusjon ytes på grunnlag av foreløpig regnskap. Departementet kan også godkjenne refusjon oppdelt på de enkelte byggetrinn.

§ 5 Endring av forskriften

Helsedepartementet kan endre denne forskrift.

§ 6 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2002. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om godkjenning av sykehus og tilskudd til byggearbeider ved sykehus nr. 1207 fastsatt ved kgl.res. 1. desember 2000 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1 fjerde ledd, § 4-1 og § 6-3 annet ledd.