Terskelverdier for helseforetakene

Helse-Sør
Reidar Løkken
Leirvollen 21 A
3711 Skien

Dato: 13.06.02

Vår ref: 2002/2815 NR NOK RMY/tlo

Terskelverdier for helseforetakene

Det vises til henvendelse vedrørende gjeldende terskelverdier for helseforetakene.

Gjeldende terskelverdier fremgår av forskrift fastsatt ved kgl. res. 15. juni 2001 § 2-2. Utgangspunktet er at terskelverdien for forskriftens del II er 1,65 mill. kroner eks. mva for vare- og tjenestekontrakter og 41,75 mill. kroner eks. mva. for bygge- og anleggs-kontrakter, jf. § 2-2 (1). For statlige oppdragsgivere som omfattes av vedlegg 1 i WTO-avtalen om offentlige innkjøp (GPA) er imidlertid terskelverdien for vare- og tjeneste-kontrakter 1,15 mill. kroner eks. mva.

Spørsmålet er om helseforetakene omfattes av vedlegg 1 til GPA. Vedlegget lister opp departementene med ulike underliggende direktorater. Listen er ikke à jour og er heller ikke uttømmende. Det er derfor ikke avgjørende om en oppdragsgiver er uttrykkelig nevnt eller i listen.

Vedlegg 2 til GPA omfatter regionale og lokale myndigheter, kommuner, offentlig-rettslige organer og sammenslutninger. Vedlegg 1 og 2 utfyller hverandre, og det kan derfor legges til grunn at avtalens vedlegg 1 bare omfatter statlige, sentrale myndigheter. Dersom et organ er skilt ut fra staten som et eget rettssubjekt vil det falle inn under betegnelsen "offentligrettslig organ", og dermed omfattes av avtalens vedlegg 2. Visse enheter innenfor staten som ett rettssubjekt kan være en "sammenslutning" og derfor også falle inn under avtalens vedlegg 2. Disse organene skal da anvende terskelverdien på 1,65 mill. kroner eks. mva.

Helseforetakene er i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak § 6 etablert som egne rettssubjekter atskilt fra staten. Helseforetakene må derfor anses for "offentligrettslige organ" og faller inn under vedlegg 2 i GPA. Helseforetakene skal derfor følge den øvre terskelverdien (for tiden 1,65 mill. kroner eks. mva) i sine innkjøp.

Med hilsen
Irene Standnes (e.f.)
underdirektør

Robert Myhre
rådgiver

Kopi: Helsedepartementet