TFO 2016 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2016

Vår ref.: 15/1456

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel.

Regjeringen vil videreføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel og holde et forutsigbart og høyt tempo for tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å oppnå dette er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne. TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Olje- og energidepartementets forslag sendes ut på offentlig høring.

Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2016 å utvide området i Norskehavet med blokkene 6603/6,9 og 12, 6604/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 og 12, 6605/10,11 og 12, 6704/12, 6705/5 og 6, 6706/4 og 6707/4,5 og 6 og området i Barentshavet med blokkene 7119/1 og 4, 7126/2, 3 og 5, 7217/9 og 12, 7218/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12, 7219/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, 7220/1, 2, 4, 5, 7 og 8. Vedlagte er kart over eksisterende TFO-området, samt Olje- og energidepartementets forslag til utvidelse i forbindelse med TFO 2016.

I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet.

Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende innen fredag 8. januar 2016.

Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når regjeringen skal avgjøre utlysningen av TFO 2016.

Med hilsen                                                                      

 

Lars Tarald Kvam (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Anbjørn Norenes

                                                                                          seniorrådgiver

Inpex Norge AS

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Eni Norge AS

Rogaland fylkeskommune

Idemitsu Petroleum Norge AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

GDF SUEZ E&P Norge AS

Petroleumstilsynet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Chevron Norge AS

Norsk ornitologisk forening

Vestfold fylkeskommune

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Næringslivets Hovedorganisasjon

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Norges geologiske undersøkelse

Aust-Agder fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Telemark fylkeskommune

Landsorganisasjonen i Norge

Hedmark fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Dong E&P Norge AS

Havforskningsinstituttet

AS Norske Shell

Norsk Polarinstitutt

Østfold fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Fiskeridirektoratet

Total E&P Norge AS

BP Norge AS

Petoro AS

Samferdselsdepartementet

Statens strålevern

Svenska Petroleum Exploration AS

Lundin Norway AS

Norges Miljøvernforbund

Miljøstiftelsen Bellona

Riksantikvaren

BG Norge AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Sametinget / Sámediggi

Arbeids- og sosialdepartementet

Natur og Ungdom

Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Greenpeace Norge

WWF-Norge

Norges rederiforbund

Sør-Norges Trålerlag

Fellesforbundet

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Zero Emission Resource Organisation

Premier Oil Norge AS

Kunnskapsdepartementet

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Akvaplan-niva AS

Norsk Industri

Skagen44 AS

Concedo ASA

Faroe Petroleum Norge AS

Industri Energi

VNG Norge AS

Centrica Resources Norge AS

Noreco Norway AS

Hess Norge AS

Framtiden i våre hender

OMV (Norge) AS

Fiskebåt

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norges kystfiskarlag

Bayerngas Norge AS

E.ON E&P Norge AS

Spike Exploration Holding AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Norsk olje og gass

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Lime Petroleum Norway AS

Tullow Oil Norge AS

Atlantic Petroleum Norge AS

Moeco Oil & Gas Norge AS

Ithaca Petroleum Norge AS

Miljødirektoratet

Enquest Norge AS

Capricorn Norge AS

KUFPEC Norway AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

CapeOmega AS

DEA Norge AS

Origo Exploration Norway AS

Pure E&P Norway AS

Dana Petroleum Norway AS

North Energy ASA

Maersk Oil Norway AS

Edison Norge AS

Norsk institutt for luftforskning

Det norske oljeselskap ASA

PGNiG Upstream International AS

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Lotos Exploration & Production Norge AS

SINTEF

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Wintershall Norge AS

Petro Arctic

Repsol Norge AS

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kulturdepartementet

Statoil Petroleum AS

Kystverket

Core Energy AS

Norskehavsrådet

Fortis Petroleum Norway AS

Suncor Energy Norge AS

Fagforbundet

Petrolia Norway AS

Naturvernforbundet

Explora Petroleum AS

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Justis- og beredskapsdepartementet