Forsiden

Tidlig høring - nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting

Olje- og energidepartementet viser til EU-kommisjonens forslag til forordning om en nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting (NC ER).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2016

Vår ref.: 16/2355

Forslag til forordning er hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel. Fra norsk side vil det foretas en vurdering av hvorvidt forordningen anses EØS-relevant.

Forordningen henger tett sammen med annet regelverk som er under utvikling i EU, eksempelvis de resterende retningslinjene og nettkodene som utvikles under tredje pakke.

Forslag til forordning er nå til behandling i Grensehandelskomiteen og vil blant annet diskuteres på førstkommende møte i komiteen den 19-20. september 2016. Det er lagt opp til votering i komiteen til høsten. Forslaget vil deretter bli oversendt til Rådet og Europaparlamentet for gjennomgang, og kan også bli endret som følge av dette.

EU-kommisjonen har oppfordret til at forslag til forordning forelegges berørte aktører nasjonalt før den videre behandlingen i Grensehandelskomiteen. I tråd med utredningsinstruksen pkt. 3-3 sendes forslaget på høring før en norsk posisjon foreligger i saken.

Departementet ber om innspill innen 1. september 2016. Også andre enn de som står på høringslisten kan komme med innspill.

Innsendelse av høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no    

Uttalelser er offentlige etter lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Med hilsen                                                                         

Laila Berge (e.f.)

underdirektør

                                                                                          Siri A. Bosheim

                                                                                          rådgiver

 

EU-kommisjonens forslag til forordning:

NC ER_060716.pdf

NC ER_annex 060716.pdf

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

EnergiNorge

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Virke Hovedorganisasjon